Regulamin serwisu internetowego krsdlafirm.pl

I. Informacje podstawowe

 1. Serwis krsdlafirm.pl (KRS dla Firm) jest prowadzony przez firmę Patrycja Sobczak Doradztwo Prawne z siedzibą w Markach przy ul. Legionowej 29. Kontakt elektroniczny można uzyskać pod adresem: dokumenty@krsdlafirm.pl
 2. Serwis jest skierowany do przedsiębiorców, w szczególności dedykowany dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub podmiotów, które planują rozpoczęcie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Niniejszy Regulamin można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez zapisanie czy dokonanie wydruku.
 4. Usługobiorca jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu decydując się na skorzystanie z usług tj. poprzez zawarcie umowy i zaakceptowanie przez Klienta warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Zamówienia są przyjmowane jedynie od podmiotów gospodarczych. Zamówienia od osób fizycznych nie prowadzących działalności mogą być przyjmowane indywidualnie na adres e-mail po ustaleniu warunków zakupu.
 6. Definicje:
  1. Dzień roboczy – 1 dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 1Kodeksu cywilnego, niebędący konsumentem, który ma zamiar lub korzysta z Serwisu internetowego lub osoba fizyczna korzystająca z Serwisu internetowego w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową a także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców,
  3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności Klienta zgodny z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997.121.769 z późn. zm),
  4. KRS dla Firm – firma Patrycja Sobczak Doradztwo Prawne z siedzibą w Markach przy ul. Legionowej 29, NIP: 125-140-65-524, REGON: 147022832; adres poczty elektronicznej: dokumenty@krsdlafirm.pl
  5. Serwis internetowy – platforma KRS dla Firm dostępna pod adresem https:/public_html/autoinstalator/wordpress3krsdlafirm.pl,
  6. Strony – KRS dla Firm i Klient
  7. Usługa – usługa elektroniczna świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego na podstawie umowy polegająca w szczególności na przygotowaniu projektów dokumentów do prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub złożenia w imieniu Klienta dokumentów w odpowiednim Wydziale KRS
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o zakup Usługi

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. KRS dla Firm świadczy usługi elektroniczne za pośrednictwem sieci internet, która polega na udostępnieniu wskazanych Usług na stronie internetowej Klientowi umożliwiając jej zakup bezpośrednio w serwisie.
 2. Klient może korzystać z usług oferowanych przez KRS dla Firm jedynie na potrzeby własnej działalności gospodarczej.
 3. KRS dla Firm zastrzega sobie możliwość ograniczenia w wykonaniu oferowanych Usług.
 4. Usługi KRS dla Firm zawierają przygotowanie określonych przy każdej usłudze dokumentów i/lub wniosków do KRS i/lub złożenie dokumentów w odpowiednim Wydziale KRS. Przy każdej Usłudze został opisany zakres czynności, do których jest zobowiązany KRS dla Firm oraz ewentualne wyłączenia. Niezależnie od wskazanych wyłączeń, cena Usługi nie zawiera opłat sądowych i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opłat za czynności notarialne a także opłat związanych z tłumaczeniem dokumentów w tym także opłat związanych z koniecznością uzyskania apostille, poświadczeniami u notariusza.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient składa Zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku oferowanych Usług i umieszczeniu ich w koszyku oraz dokonaniu zapłaty.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje dotyczące Usług, które są publikowane w Serwisie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 71). KRS dla Firm zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, wprowadzania nowych Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 3. Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca do chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie wypełnienia formularza zamówienia, akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz dokonaniu zapłaty. Klient jest zobowiązany do podania w trakcie rejestracji lub zakupu Usługi prawdziwych i aktualnych danych dotyczących Klienta. Weryfikacja poprawności wprowadzonych danych i odmowa rejestracji lub wykonania Usługi w przypadku podania nieprawidłowych danych jest zastrzeżone na rzecz Krs dla Firm.
 5. KRS dla Firm zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, jeśli dane podane przez Klienta będą niepełne lub nieprawdziwe.
 6. Usługi w serwisie są szczegółowo oznaczone. Przy każdej usłudze znajdują się informacje co zawiera cena oraz jakie fotokopie dokumentów Klient jest zobowiązany dostarczyć na adres mailowy KRS dla Firm lub jakie szczegółowe informacje dotyczące zlecenia powinien wstępnie przekazać KRS dla Firm.
 7. Klient jest zobowiązany w ciągu maksymalnie 7 dni przesłać dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt. 2 powyżej. KRS dla Firm może kontaktować się z klientem w celu udostępnienia w/w danych lub innych informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, na co Klient wyraża zgodę dokonując zakupu.
 8. Ceny podane przy każdej z usług są cenami netto, do których należy dodać podatek VAT. Ceny są wskazane w walucie złoty polski.
 9. Rozpoczęcie wykonywania usługi jest uzależnione od dokonania zapłaty przez Klienta i dostarczenia niezbędnych danych lub dokumentów, jeśli są one wymagane do realizacji Usługi.
 10. KRS dla Firm wykona zamówione usługi do 14 Dni roboczych, chyba że ze względu na rodzaj usługi, indywidualne uzgodnienia z Klientem lub czas oczekiwania na informacje i/lub dokumenty od Klienta będzie dłuższy niż 24 godziny od wysłania prośby. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy lub w dni ustawowo wolne od pracy.
 11. W przypadku gdy termin realizacji Zamówienia ze względu na interes Klienta powinien być krótszy niż podany, Klient powinien złożyć zapytanie za pomocą poczty elektronicznej i indywidualnie uzgodnić czas realizacji. KRS dla Firm przystąpi do realizacji zamówienia po akceptacji i uzgodnieniu szczegółowych warunków.
 12. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu:
  1. komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie posiadające dostęp do internetu,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. włączona obsługa ciasteczek (cookies).
 13. Klient ma prawo odstąpić od usługi w ciągu 3 dni, o ile KRS dla Firm nie rozpoczął prac nad zleceniem. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej na adres e-mail: dokumenty@krsdlafirm.pl
 14. KRS dla Firm ma prawo jednostronnie odstąpić od wykonania usługi w szczególności jeśli:
  1. kontakt z klientem jest utrudniony w sposób uniemożliwiający wykonanie usługi,
  2. Klient nie dostarczył niezbędnych dokumentów w ciągu 14 dni od dokonania zakupu usługi,
  3. Usługa nie może być wykonana bez wykonania dodatkowych prac nieobjętych zakresem zakupionej usługi,
  4. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie wykorzystana do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi,
  5. zachodzi obawa, że za pomocą Usługi mogą być dokonane czynności stanowiące czyny bezprawne itp.
 15. W przypadku odstąpienia od wykonania usługi, o którym mowa powyżej, KRS dla Firm poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. 
 16. Umowa o świadczenie usług będzie potwierdzona fakturą VAT w formie elektronicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249. 1661 z późń zm.) przesyłaną drogą elektroniczną. Klient korzystając z Usług wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

IV. Jak dokonać zakupu usługi i jak zrealizujemy zlecenie

 1. Po wybraniu przez Klienta usługi należy umieścić ją w koszyku poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
 2. Po umieszczeniu w koszyku usługi należy złożyć zamówienie, wypełnić formularz zamówienia – wskazać dane kontaktowe, wybrać formę płatności i dokonać zapłaty za usługę klikając w przycisk „zapłać”. Klient może również wskazać dane podmiotu, na jaki zostanie wystawiona faktura VAT (nazwa, forma prawna, adres, nip).
 3. Klient przed złożeniem zamówienia musi zaznaczyć, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem poprzez zaznaczenie check-boxa informującego o zapoznaniu się z treścią oraz Polityką Prywatności.
 4. Zakup usługi następuje w momencie złożenia zamówienia i opłacenia go w sposób wybrany przez Klienta.
 5. Realizacja zamówionej usługi zostanie dokonana w sposób elektroniczny z wyjątkiem usługi polegającej na złożeniu dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Klient otrzyma komplet projektów dokumentów zgodnych z zamówieniem na podany adres e-mail przy zakupie. W przypadku usługi polegającej na złożeniu dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym realizacja usługi polega na dostarczeniu przesłanych przez Klienta drogą tradycyjną dokumentów do odpowiedniego Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego wskazanego przez Klienta lub uzgodnionego z KRS dla Firm.

V. Obowiązki Klienta

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dób osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klient korzystając z Usług nie może podejmować czynności utrudniających działanie Serwisu internetowego, podejmować czynności bezprawnych względem KRS dla Firm lub takich, które mogą narazić KRS dla Firm na utratę dobrego imienia lub renomy.
 2. Klient zobowiązuje się do poinformowania KRS dla Firm o zmianie danyc h do korespondencji podanych KRS dla Firm, jeśli w trakcie wykonywania Usługi dane te ulegną zmianie. W przypadku naruszenia niniejszego obowiązku wszelka korespondencja drogą tradycyjną czy elektroniczną jest uznana za skutecznie doręczoną.
 3. KRS dla Firm zabrania dostarczania przez Klienta treści, które są:
  1. bezprawne,
  2. niezgodne ze stanem faktycznym,
  3. mogą godzić w prawa osób trzecich,
  4. mogą stanowić naruszenie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Klient jest zobowiązany do współpracy z KRS dla Firm w szczególności w zakresie udzielania niezbędnych informacji dotyczących prowadzonej działalności niezbędnych do wykonania Usługi, informacji zgodnych z prawdą i dostarczania niezbędnych dokumentów dla wykonania umowy.
 5. W przypadku Usług, które obejmują również złożenie wniosku do KRS przez KRS dla Firm, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania KRS dla Firm skanu potwierdzenia złożenia wniosku z prezentatą oraz jakiejkolwiek korespondencji z KRS związanej ze złożeniem wniosku w ciągu maksymalnie 1 dnia od dnia otrzymania korespondencji wraz ze skanem koperty. W przypadku uchybienia terminowi wskazanemu w zdaniu poprzednim, KRS dla Firm nie odpowiada za ewentualne uchybienie terminowi na odpowiedź w związku z koniecznością uzupełnienia braków.

VI. Obowiązki KRS dla Firm

 1. KRS dla Firm jest zobowiązany wykonać zamówione Usługi z należytą starannością w ciągu 14 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, chyba, że Strony co innego uzgodniły lub czas oczekiwania na informacje i/lub dokumenty od Klienta będzie dłuższy niż 24 godziny od wysłania Zamówienia.
 2. W przypadku czynności przed Krajowym Rejestrem Sądowym, których dokonuje KRS dla Firm w imieniu Klienta, KRS dla Firm odpowiada jedynie w takim zakresie, w jakim KRS dla Firm przygotowywał wniosek i dokumenty. W przypadku zwrotu wniosku lub wezwania do uzupełnienia braków, KRS dla Firm wykonuje czynności związane z ponownym złożeniem lub uzupełnieniem wniosku w cenie usługi, chyba, że zwrot lub konieczność uzupełnienia braków wynika z innych czynności niż te, które wchodziły w skład Usługi, a o których KRS dla Firm nie został poinformowany przez Klienta. W tym przypadku KRS dla Firm poinformuje Klienta o konieczności dokonania również innych zmian w ramach oddzielnego zlecenia.
 3. KRS dla Firm jest zobowiązany poinformować Klienta, jeśli zlecenie jest niemożliwe do wykonania ze względu na stan faktyczny sprawy.

VII. Odpowiedzialność KRS dla Firm

 1. Całkowita maksymalna odpowiedzialność KRS dla Firm z tytułu wykonania Zamówienia jest ograniczona do wysokości podwójnej wysokości wynagrodzenia przysługującemu KRS dla Firm w ramach pojedynczego roszczenia.
 2. KRS dla Firm odpowiada jedynie za szkody, które mogły być przewidziane w momencie zawarcia umowy o wykonanie Zlecenia.
 3. KRS dla Firm nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści Klienta.
 4. KRS dla Firm nie ponosi odpowiedzialności za czynności, które podjął w ramach wykonywania Zlecenia na podstawie informacji przekazanych przez Klienta, a które w jakikolwiek sposób mogły naruszyć przepisy obowiązującego prawa przez Klienta.
 5. KRS dla Firm odpowiada za poprawne wykonanie Usługi, jednak w przypadku czynności, których skuteczność jest uzależniona od złożenia wniosku do KRS, KRS dla Firm odpowiada za wykonaną usługę jedynie w czasie wskazanym każdorazowo przy wykonywaniu zlecenia. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, że ze względu na możliwość wystąpienia zmian w obowiązującym prawie mogących wpłynąć na skuteczność przygotowania dokumentów w zakresie Zamówienia, KRS dla Firm zapewnia aktualność przygotowanych dokumentów stanowiących poprawne wykonanie Usługi do 7 dni od wykonania Zlecenia i przesłania Klientowi niezbędnych dokumentów.
 6. KRS dla Firm nie jest odpowiedzialny z tytułu poprawnego wykonania Zamówienia w przypadku dokonywania przez Klienta samodzielnych zmian do przesłanych dokumentów bez konsultacji i pisemnego zatwierdzenia przez KRS dla Firm.

VIII. Utwory KRS dla Firm

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie internetowym oraz w ramach wykonania Usług (teksty, projekty dokumentów itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części, chyba że jest to związane z wykonaniem czynności objętych zakupioną Usługą.
 3. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku udostępniania przygotowanych indywidualnie treści osobom trzecim bez zgody KRS dla Firm na Klienta może zostać nałożona kara umowna w wysokości trzykrotności wynagrodzenia za jeden przypadek naruszenia.

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje można składać drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie lub wysyłając wiadomość e-mail.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane maksymalnie w ciągu 14 dni.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec świadczeń posiadających właściwości określone przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

X. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest KRS dla Firm.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018.1000 z poźn. zm), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U. 144. 1204 z późn zm), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 Kwietnia 2016 R. (Dz.Urz.Ue.L Nr 119).
 3. Podanie danych osobowych przez Klientów jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla wykonania Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W przypadku odstąpienia od podania danych nie jest możliwe skuteczne zawarcie umowy o świadczenie Usług.
 4. KRS dla Firm stosuje środki techniczne, organizacyjne i prawne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych Klientów w szczególności poprzez zabezpieczenie danych osobowych udostępnionych przez Klientów przed dostępem do nich przez osoby trzecie lub przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, jak również uniemożliwiające utratę danych, uszkodzenie ich lub zniszczenie.
 5. Pełny opis oraz informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności publikowanej w Serwisie internetowym, dostępnej dla Klientów i potencjalnych Klientów KRS dla Firm.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości, KRS dla Firm ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Klientów z wykorzystaniem oprogramowani służących celom statystycznym do własnych analiz, którym celem może być zapewnienie rozwoju i rozbudowania funkcjonalności Serwisu internetowego. Dane te mogą być również publikowane w formie zbiorczej w sposób, który uniemożliwia identyfikację konkretnego Klienta.

XI. Promocja Serwisu internetowego

 1. KRS dla Firm jest uprawniony do używania znaków towarowych Klienta (logo) wraz z treścią opinii oraz innych oznaczeń handlowych Klienta poprzez umieszczenie ich we wszelkich materiałach promocyjnych, marketingowych, reklamowych, stronach internetowych należących do KRS dla Firm wraz ze wskazaniem Klienta jako podmiotu, który korzysta z usług KRS dla Firm.
 2. Klient oświadcza, że przysługują mu pełne i wyłączne prawa do znaku towarowego i dodatkowych oznaczeń, którymi posługuje się w obrocie gospodarczym.
 3. Klient upoważnia KRS dla Firm do korzystania z jego znaków towarowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej w ramach wykonania umowy. Znak towarowy jest przekazywany przez Klienta w dobrej jakości.
 4. Wszelkie inne formy promocji lub reklamy, które będą prowadzone przez KRS dla Firm przy wykorzystaniu znaków towarowych i innych informacji identyfikujących Klienta wymagają uprzedniego wyrażenia zgody przez Klienta udzielonej w formie pisemnej, przy czym dopuszcza się możliwość wyrażenia zgody w formie e-maila, na co Klient wyraża zgodę.
 5. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do chronienia dobrego imienia drugiej Strony.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, Polityka Prywatności oraz cennik Usług mogą ulec zmianie. Zmiany będą publikowane na stronie https:/public_html/autoinstalator/wordpress3krsdlafirm.pl i będą dostępne w każdym czasie.
 2. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby KRS dla Firm.
 4. Za działania osób działających w imieniu Klienta (pracowników, zarządu, prokurentów), Klient odpowiada jak za działania własne, o ile KRS dla Firm otrzymał od Klienta odpowiednie upoważnienie do działania w jego imieniu.
 5. KRS dla Firm ma prawo publikować na swojej stronie internetowej i w materiałach marketingowych informacje obejmujące nazwę, adresy internetowe i opinie Klientów związanych z wykonanymi Usługami na rzecz Klientów. W przypadku wezwania do usunięcia takich informacji na indywidualne żądanie Klienta, KRS dla Firm ma obowiązek usunąć takie informacje w możliwym zakresie.
 6. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania, bez zbędnej zwłoki sporów, które mogą wyniknąć z tytułu współpracy.