fbpx

Category Archives: Bez kategorii

Newsletter KRS – jak ochronić się przed kradzieżą spółki

Od 21 czerwca 2022 r., nowy portal KRS – Portal Rejestrów Sądowych, umożliwia subskrypcję bieżących informacji o wnioskach składanych do Sądu w zakresie konkretnych podmiotów wpisanych do rejestru.

Nowelizacja przepisów o KRS, w odpowiedzi na powtarzający się proceder kradzieży spółek na podstawie sfałszowanych dokumentów (zobacz nasz artykuł o takim przypadku), umożliwia dostęp do bieżącej informacji o składanych wnioskach dotyczących konkretnych podmiotów wpisanych do rejestru. W praktyce zapisując się na newsletter dotyczący naszej spółki, w przypadku, gdy pojawi się jakikolwiek wniosek zmianowy, zanim Sąd dokona jego rozpatrzenia, my otrzymamy informację o wniosku. Ta nowa funkcjonalność systemu pozwoli nam na odpowiednio szybką reakcję w przypadku, gdyby bezprawny wniosek trafił do sądu.

Kto może skorzystać z newslettera PRS?

Każdy, kto ma założone konto w systemie i zapisze się na newsletter.

Czy są jakieś ograniczenia w newsletterze KRS?

Możemy prosić o informacje w zakresie maksymalnie 50 podmiotów. Ponadto subskrypcja jest udostępniania na jeden rok, po czym w kolejnych latach subskrypcję należy powtarzać.

Nie ma przy tym znaczenia, czy pełnimy jakąkolwiek funkcję w spółce lub czy mamy z nią jakiekolwiek powiązanie.

Co zrobić, gdy pojawi się informacja o wniosku, który wydaje się nam podejrzany?

W pierwszej kolejności niezwłocznie należy zwrócić się do sądu lub kancelarii prawnej, która pokieruje dalszymi krokami przed sądem. Pamiętajmy jednak, żeby nie zwlekać z poinformowaniem odpowiednich osób, gdyż informacja o złożeniu wniosku nie oznacza, że sąd nie przystąpi do jego bezzwłocznego rozpoznania. Dlatego istotne jest, by reagować niezwłocznie, jeśli tylko coś wyda nam się podejrzane. Informacja przekazywana przez newsletter w żadnej sposób nie wstrzymuje postępowania.

Jak możemy pomóc w tej sprawie?

Nasza Kancelaria może w Państwa imieniu śledzić informacje o składanych wnioskach, pomóc w zakresie zapisu na subskrypcję lub wesprzeć Spółkę na etapie bezprawnie złożonego wniosku.

Створення компанії в Польщі громадянином України

Photo by Jorge Fernández Salas on Unsplash

У цій статті ви дізнаєтеся, як українські громадяни можуть відкрити та вести бізнес у Польщі в умовах війни, що триває в Україні.

9 березня 2022 року Сейм ухвалив закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

У зв’язку з прийнятим законом, наразі громадяни України можуть засновувати та вести підприємницьку діяльність у Польщі у таких формах:

 • обмежене партнерство
 • товариство з обмеженою відповідальністю акціями
 • товариство з обмеженою відповідальністю
 • акціонерне суспільство
 • повне товариство
 • партнерство
 • одноосібне володіння.

Останніми трьома формами діяльності, а саме одноосібним підприємництвом, повним товариством та товариством, може керувати громадянин України за умови отримання ним номера PESEL.

Прийнятий закон, в принципі, дозволяє українцям із номером PESEL здійснювати та вести підприємницьку діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й громадянам Європейського Союзу.

Отримання номера PESEL для комерційних цілей

До цього часу отримання номера PESEL для громадянина України зазвичай стосувалося ведення товариства з обмеженою відповідальністю. Це дозволило внести зміни до Національного судового реєстру щодо сфери діяльності компанії та подання річної фінансової звітності. Для надання номера PESEL потрібно було подати відповідну заяву та підготувати завірену копію паспорта разом із присяжним перекладом.

Наразі через збройний конфлікт в Україні процес отримання номера PESEL дещо спрощено.

Номер PESEL може бути присвоєно громадянину України, якщо його перебування є законним. В акті зазначено, що перебування громадянина України є законним, якщо він в’їхав на територію Польщі в період з 24 лютого 2022 року і заявляє про намір залишитися на території Польщі.

Перебування вважається законним не раніше 24 лютого 2022 року, не пізніше 24 серпня 2023 року, за умови, що воно не підлягає законодавчому виключенню відповідно до Закону (для осіб з посвідкою на проживання, статусом біженця тощо).

Щоб отримати номер PESEL громадянином України, необхідно подати заяву до будь-якого комунального органу з відповідними даними, фотографією та відбитками пальців. Дані, представлені в додатку, наприклад імена, прізвище, прізвище, громадянство, місце народження тощо необхідно подавати польською мовою з використанням транслітерації, зазначеної у відповідних нормативних актах. Зразок заяви та декларації буде надано міністром, відповідальним за комп’ютеризацію, і обидва ці шаблони також можуть бути підготовлені іншими мовами, ніж польська (наприклад, англійська, українська).

Однак варто пам’ятати, що у випадку, якщо громадянин України не відповідає вимогам для отримання номера PESEL у зазначеному вище порядку, він може легко налагодити та вести бізнес в іншій формі. Найпоширенішою формою компанії серед іноземців, як і раніше, залишається товариство з обмеженою відповідальністю, яке дозволяє одному або кільком партнерам вільно вести бізнес, захищаючи своє особисте майно.

Матеріал підготовлено юридичною фірмою Sobczak. Юридична фірма спеціалізується на допомозі у виборі відповідної форми діяльності, реєстрації компаній з комерційного та комерційного права, а також на підтримці повсякденної діяльності компаній, з особливим акцентом на створенні, оцінці та веденні переговорів. контрактів, а також ведення інвестиційних та девелоперських процесів.

Założenie firmy w Polsce przez obywatela lub obywatelkę Ukrainy

Photo by Jorge Fernández Salas on Unsplash

Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób obywatele i obywatelki z Ukrainy mogą rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce w warunkach trwającej wojny na Ukrainie.

9 marca 2022 r. Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z przyjętą ustawą, aktualnie obywatele Ukrainy mogą zakładać i prowadzić na terenie Polski działalność gospodarczą w następujących formach:

 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka akcyjna
 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • jednoosobowa działalność gospodarcza.

Trzy ostatnie formy działalności czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna oraz spółka partnerska może być prowadzona przez obywatela lub obywatelkę Ukrainy, o ile uzyska on numer PESEL.

Przyjęta ustawa, co do zasady pozwala podejmować i prowadzić Ukraińcom posiadającym numer PESEL działalność gospodarczą na terenie Polski na takich samych zasadach jak obywatele Unii Europejskiej.

Uzyskanie numeru PESEL na cele działalności gospodarczej

Do tej pory, uzyskanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy zazwyczaj dotyczyło prowadzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Umożliwiało to dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie prowadzonej spółki i składanie corocznych sprawozdań finansowych. Nadanie numeru PESEL wymagało złożenia odpowiedniego wniosku oraz przygotowania uwierzytelnionej kopii paszportu wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

Aktualnie, z uwagi na konflikt zbrojny na Ukrainie, nieco uproszczono proces uzyskania numeru PESEL.

Numer PESEL może zostać nadany obywatelowi Ukrainy, jeśli jego pobyt jest legalny. Ustawa wskazuje, że pobyt obywatela lub obywatelki Ukrainy jest legalny jeśli wjechał on na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski.

Pobyt uznaje się za legalny najwcześniej od dnia 24 lutego 2022 najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2023 r., o ile nie podlega wyłączeniu ustawowemu na podstawie ustawy (dot. osób posiadających zezwolenia na pobyt, status uchodźcy itd).

Do uzyskania numeru PESEL przez obywatela Ukrainy wymagane jest złożenie wniosku w dowolnym organie gminy wraz z odpowiednimi danymi, fotografią, odciskami palców. Dane przedstawione we wniosku takie jak m.in. imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, miejsce urodzenia itp. należy przedstawić w języku polskim poprzez zastosowanie transliteracji określonej w odpowiednich przepisach. Wzór wniosku i oświadczeń zostanie udostępniony przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji, przy czym oba te wzory mogą być sporządzone również w językach innych niż polski (np. angielski, ukraiński).

Numer PESEL dla członka zarządu – cudzoziemca

Photo by Nicole Geri on Unsplash

Członek zarządu Spółki, który jest obcokrajowcem może ubiegać się o nadanie numeru PESEL w Polsce.

Nie ma żadnych ograniczeń, by do zarządu spółki powołać osobę, która nie jest obywatelem Polski. Ze względu na przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw osoba będąca członkiem zarządu polskiej spółki ma obowiązek sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe. Od kilku lat sprawozdania są sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej i w odpowiednim formacie (.xml). Aby podpisać sprawozdanie finansowe członek zarządu musi posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

Uzyskanie podpisu kwalifikowanego odbywa się poprzez zewnętrznego dostawcę. Wiąże się to z koniecznością zakupu odpowiedniej usługi i cyklicznego przedłużania ważności certyfikatu. Do wyrobienia podpisu kwalifikowanego nie jest niezbędne posiadanie numeru PESEL.

Profil zaufany jest darmowym narzędziem, przedłużanie ważności odbywa się poprzez platformę również bezpłatnie. Wyrobić profil zaufany mogą jednak wyłącznie osoby, które posiadają numer PESEL.

Numer PESEL może uzyskać także członek zarządu niebędący polskim obywatelem. W tym celu należy przygotować wniosek i załączniki i złożyć je w urzędzie. Urząd ma 30 dni na ustosunkowanie się do wniosku.

Niezależnie od wyboru podpisu, naszym Klientom rekomendujemy skorzystanie z naszych usług w zakresie uzyskania numeru PESEL przed wyrobieniem podpisu kwalifikowanego. Posiadanie numeru PESEL ułatwia samodzielne składanie wniosków i sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto zwrócić uwagę, że wyrabiając podpis kwalifikowany, nasz podpis jest ściśle związany z naszym paszportem. Jeśli wygaśnie data ważności paszportu lub utracimy paszport, jednocześnie tracimy możliwość ważnego składania podpisu. Uzyskanie numeru PESEL i powiązanie nim podpisu kwalifikowanego de facto pozwoli nam używać podpisu przez cały okres, na jaki została wykupiona usługa.

Obowiązkowa składka zdrowotna dla członków zarządu i prokurentów

Photo by Bram Naus on Unsplash

Nowy Ład wprowadzi dodatkowe obciążenie dla osób pełniących funkcje w zarządach spółek i prokurentów.

1 października 2021 r. Sejm uchwalił Nowy Ład, który m.in. zmienia ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ten sposób, że tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego będzie również otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu powołania. Przypomnijmy, że na podstawie powołania są najczęściej wynagradzani członkowie zarządu spółek i prokurenci.

Popularność wynagradzania członków zarządu i prokurentów na podstawie powołania jest związana z charakterem wykonywanych zobowiązań. Warto zauważyć, że powołanie i kontrakt menadżerski najlepiej wpisują się w strukturę wynagradzania takich osób. W przeciwieństwie do umowy o pracę, gdzie problematyczne byłoby określenie stosunku podporządkowania i zwierzchnictwa pracodawcy nad pracownikiem, te dwie wcześniej wspomniane formy wydają się najbardziej efektywnym rozwiązaniem.

Ustawodawca uznał, że przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członków zarządu powinny być objęte 9% składki zdrowotnej.

Co do zasady składka obejmie wszystkie osoby wchodzące w skład zarządu i prokurentów pobierających wynagrodzenie na podstawie powołania, o ile członek zarządu lub prokurent podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że składką zostaną objęte w pewnej części także te osoby, które zasiadają w spółkach zagranicznych.

Płatnikiem składek będzie spółka. W związku z tym, że od 1 stycznia 2022 roku składka zdrowotna nie będzie mogła zostać odliczona od podatku dochodowego, wedle szacunków w wielu przypadkach zmiana ta zwiększy obciążenia z 32 do 41% lub z 20 do 29%.

Na koniec warto podkreślić, że osoby, które będą chciały wykazać, że nie podlegają polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych będą zobowiązane wykazać taką okoliczność na podstawie określonych dokumentów przed odpowiednimi organami.

Jak obejść nowy ład

Photo by Visual Stories || Micheile on Unsplash

Projekt ustawy pod roboczym tytułem „Nowy Ład” został uchwalony przez Sejm 1 października 2021 r. Pod koniec miesiąca projektem zajmie się Sejm. Jeśli do końca listopada ustawa zostanie uchwalona, Nowy Ład wejdzie już 1 stycznia 2022 r.

„Jak obejść Nowy Ład”. „Jak Nowy Ład wpłynie na zarobki”. „Co to jest Nowy Ład”. „Kiedy ma wejść Nowy Ład”. To najczęściej wyszukiwane frazy związane z planowaną nową wielką reformą podatkową przez Rząd. Jeśli w tym artykule szukasz odpowiedzi, jak rzeczywiście obejść Nowy Ład możesz być zawiedziony. Podpowiemy raczej jak tego nie robić.

Zapowiedzi Nowego Ładu

Od kiedy Rząd ogłosił pierwsze prezentacje i ogólnikowe założenia planowanych zmian zaczęły się pojawiać pierwsze pytania od Klientów – jak to ma wyglądać. Na tym etapie wszelkie rozmowy na ten temat były jak wróżenie z fusów – najczęściej sugerowaliśmy, by poczekać na projekt. Po opublikowaniu pierwszej jego wersji pojawiła się lawina zapytań o środki zaradcze.

Podczas naszych konsultacji okazało się, że widmo podatku zdrowotnego przyczyniło się do zaskakujących refleksji naszych Klientów. Po pierwsze wiele działalności o większej skali nadal pozostaje na jednoosobowych działalnościach (jdg). Po drugie struktury spółek, w której rozpoczęto działalność przestały być wystarczające jakiś czas temu, ale dopiero pierwsze doniesienia o Nowym Ładzie i jego wpływie na działalność były impulsem do podjęcia rozmów o zmianach. Po trzecie wprowadzenie zmian dla niektórych firm oznacza zablokowanie inwestycji planowanych od wielu lat lub w najgorszych wypadkach – zamknięcie spółek albo konieczność znaczącej przebudowy działalności.

Jak zawsze w takich wypadkach trzeba szukać konstruktywnych rozwiązań.

Jak nie obchodzić Nowego Ładu?

Przede wszystkim przeanalizujmy swoją działalność ale unikajmy paniki i nie podejmujmy decyzji o zmianach sami. W przypadku tak wrażliwej materii jak prawo i podatki należy postępować skutecznie, ale rozsądnie. W internecie znajdziemy już wiele porad jak poradzić sobie ze składką zdrowotną, ale spójrzmy prawdzie w oczy – nie ma uniwersalnych dobrych rozwiązań. Za każdym pomysłem stoi szereg konsekwencji na gruncie prawnym i podatkowym, o których dowiemy się dopiero wtedy, gdy przeanalizuje to prawnik i podatkowiec (celowo umieszczam tu dwie osoby) i zaaplikuje to do danej działalności.

Idealnym tego przykładem jest opodatkowanie majątku spółki osobowej przy przekształceniu. Żaden przepis nie wskazuje, że przekształcenie w spółkę osobową bez wnoszenia dodatkowych wkładów jest równoznaczne z wniesieniem nowego majątku do spółki. Co więcej, dużo mówi się o neutralności podatkowej przekształcenia. W praktyce po kilku latach od – wydawałoby się – prostego przekształcenia do drzwi puka urząd skarbowy z wezwaniem do zapłaty podatku i odsetek. Okazuje się, że ma na czym oprzeć swoje żądanie mimo braku przepisu. Nie dajmy się zaskoczyć i świadomie przeprowadzajmy jakiekolwiek zmiany w firmie.

Takich przykładów mamy mnóstwo i zdarza się, że pewne rozwiązania, które wydają się neutralne dla księgowych, niektórych prawników a nawet notariuszy w rzeczywistości są zgoła inne. Dlatego istotne jest skrupulatne przeanalizowanie całej struktury firmy przez specjalistów w danej dziedzinie.

Warto też wspomnieć, że treść Nowego Ładu po zmianach wprowadziła pewne różnice w dokonanych już analizach. Dlatego sugerujemy szczególną ostrożność przy lekturze artykułów i analiz sprzed 1 października.

Proces zmiany

Żeby pokazać jak wiele czynności wymaga rozsądny proces zmiany lub planowania struktury zerknij na nasz wpis Jak wygląda proces przekształcenia spółki.

Na koniec warto wspomnieć o spółce w Czechach. Wiemy, że swego czasu było to top 5 najpopularniejszych tematów, ale pamiętajmy, że od dłuższego czasu polskie regulacje prawne nie pozwalają na proste zarządzanie spółką zagraniczną z fotela w Polsce. Przeniesienie działaności za granicę łączy się z konkretnymi obowiązkami i koniecznością spełnienia wielu warunków, o których trzeba. Wyprowadzanie działalności poza granice niekiedy może okazać się dużo trudniejsze niż myśleliśmy i jedynie odciągnąć w czasie

Jak wygląda proces przekształcenia spółki

Photo by Carl Heyerdahl on Unsplash

Często dostajemy zapytania jak wygląda praca nad przekształceniem spółki lub jednoosobowej działalności w naszej firmie. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług – przeczytaj poniższy wpis. Pozwoli on Tobie zapoznać się z naszym modelem pracy i przygotować do konsultacji.

Etap 1 – konsultacje

Wszelkie działania muszą być poparte wnikliwą analizą struktury i działalności, dlatego zawsze trzeba przeprowadzić wstępne konsultacje. To nie jest luźna rozmowa o wszelkich dostępnych rozwiązaniach, które wykreowaliśmy w trakcie naszej pracy i doświadczenia w podobnych sprawach, bo zbliżałoby to nas bardziej do sali wykładowej lub konferencji niż rzeczywistej pomocy. Szanujemy Twój i nasz czas, więc skupiamy się na najważniejszych kwestiach.

Musimy wiedzieć m.in. o tym czym dana spółka lub przedsiębiorca się zajmuje, jak wygląda sprzedaż i/lub produkcja, jakie są plany na przyszłość, kto wchodzi w skład wspólników i jakie są powiązania między wspólnikami jakie spółka ma dochody jakie obroty. Przed konsultacjami warto zastanowić się nad tym w jakim punkcie rozwoju jesteśmy, z czym mamy największe problemy i jaki cel chcemy osiągnąć.

Za każdym razem chcemy, by osoba, która trafiła do nas na konsultacje opowiedziała nam o tym do jakiego celu dąży w perspektywie lat. To niezwykle istotne, by na etapie projektowania dopasować optymalne rozwiązania służące na przyszłość.

Inne rozwiązania są dla biznesów rodzinnych, inne do działalności, która wchodzi w finansowanie zewnętrzne, a jeszcze inne dla spółek na sprzedaż Na konsultacjach zawsze są obecni prawnicy – specjalista od spraw korporacyjnych i specjalista od podatków. Tylko takie połączenia pozwala doradzać nam efektywnie i skutecznie. Jeśli Klient decyduje się współpracować z nami dalej – przechodzimy do drugiego etapu.

Etap 2 – projektowanie

Mając tę wiedzę przechodzimy do analizy wewnętrznej i projektowania. Jest to tzw. „część kreatywna”. Zajmuje ona zazwyczaj najwięcej czasu i wysiłku. Bierzemy pod uwagę wiele zmiennych zarówno od strony podatkowej jak i prawnej, szukamy dodatkowych możliwości dopasowania struktury do potrzeb Klienta i często konsultujemy je z Klientem, by móc zweryfikować czy w praktyce to rozwiązanie jest realne.

Zazwyczaj między pierwotnym projektem a ostatecznym założenia się nie zmieniają, ale struktur powstaje kilkanaście. Dlaczego aż tyle? Powodów jest wiele, ale jedną z najczęstszych jest pojawienie się nowej interpretacji podatkowej lub orzeczenia lub próby wyważenia korzyści i ryzyk najbardziej komfortowych dla danej działalności.

Etap 3 – przekształcenie sensu stricto

Po wypracowaniu rozwiązań, przedstawieniu i zatwierdzeniu struktury rozpoczynamy proces sensu stricto. W większości spraw sporządzamy także opinie prawne, które analizują dane założenia w kontekście projektowanych zmian. Opinia ma znaczną przewagę nad bieżącymi konsultacjami, bo pozwala Klientom przeanalizować każdy aspekt z wielu stron i wrócić do niej kilkukrotnie. Każda struktura musi być logiczna, optymalna dla danej działalności spółki i uzasadniona.

Na tym etapie przygotowujemy projekty dokumentów, składamy wnioski do Sądu i monitorujemy jego rozpatrzenie.

Droga jaką przechodzimy od pierwszej konsultacji do zamknięcia procesu nie jest przypadkowa. Nieprzemyślane rozwiązania mogą w najlepszym wypadku obniżyć rentowność naszego biznesu lub zastosować zmiany, które dobre będą tylko na chwile. Odpowiednia weryfikacja i przemyślany proces pozwoli nam na efektywne prowadzenie działalności przy użyciu optymalnych rozwiązań.

Spółka w Czechach – podatek w Polsce.

Po opublikowaniu założeń do Nowego Ładu, wielu polskich przedsiębiorców zaczęło szukać nowego miejsca prowadzenia działalności m.in. w Słowacji lub w Czechach. Polski ustawodawca już ma to pomysł.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany ustawy o CIT, który ma na celu powstrzymanie wypływu podatków poza granice Polski. Chodzi o przepis umożliwiający ściąganie podatku przez polskie Urzędy Skarbowe od spółek prowadzących działalność i założonych zgodnie z prawem innego państwa. Nie ma przy tym znaczenia, czy spółka zagraniczna prowadzi jakąkolwiek działalność w Polsce.

Chodzi o nowy art. 3 ust. 6 ustawy o CIT, zgodnie z którym jeśli w organie spółki zagranicznej znajdzie się osoba zamieszkująca na stałe w Polsce wówczas przez polskie organy podatkowe taka zagraniczna spółka jest traktowana jakby miała zarząd w Polsce. Konsekwencją przyjęcia takiego stanu faktycznego (o ile jest to organ kontrolny, stanowiący lub zarządzający) jest konieczność odprowadzania podatku CIT przez spółkę zagraniczną do polskiego fiskusa.

Podsumowując, jeśli w zarządzie spółki zagranicznej znajdzie się osoba mieszkająca na stałe w Polsce, wówczas spółka zagraniczna będzie zobowiązana do odprowadzania podatku CIT w Polsce.

Nowy elektroniczny KRS już ruszył!

Photo by HalGatewood.com on Unsplash

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości 1 lipca 2021 r. ruszył nowy portal, za pomocą którego złożymy wnioski w postępowaniu przed KRS.

Przypomnijmy, że od dziś – czyli od 1 lipca 2021 r. – wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego można składać wyłącznie drogą elektroniczną (link do portalu na dole artykułu). Wnioski w formie dotychczasowej, czyli papierowe, nie wywołują żadnych skutków prawnych i nie będą rozpatrywane przez Sąd.

Portal Sądów Rejestrowych, bo tak aktualnie nazywa się system, zakłada, że zarówno rejestracja nowych spółek, jak i wszelkie zmiany będą dokonywane w sposób elektroniczny.

System wymaga jednej spośród następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer (11+), Edge (18+), Firefox (67+), Chrome (70+), Safari (11+).

Do zalogowania się potrzebujemy Profilu Zaufanego (Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej) bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Osoby, które do tej pory nie zaopatrzyły się w taki podpis powinny niezwłocznie złożyć wniosek o jego wydanie. Brak jednego z powyższych podpisów skutkuje brakiem możliwości złożenia wniosku do KRS.

Portal wymaga od nas utworzenia przynajmniej 12-elementowego hasła zawierającego litery duże i małe, cyfry a także znaki specjalne.

Szybszy wniosek składany przez pełnomocnika

Zewnętrzne dokumenty, które załączamy do wniosku będą musiały zostać poświadczone przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego lub wysłane drogą tradycyjną do Sądu. Jeśli nie uzyskamy poświadczenia wówczas w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku jesteśmy zobowiązani do przedłożenia dokumentów. Brak wykonania w/w obowiązku będzie skutkował zwrotem wniosku lub wezwaniem do uzupełnienia braków.

Pamiętajmy zatem, że o ile nie korzystamy z profesjonalnego pełnomocnika lub poświadczenia przez notariusza na wysłanie dokumentów do Sądu mamy tylko 3 dni.

Jak wygląda i działa portal możecie podejrzeć pod tym linkiem:

Portal Sądów Rejestrowych

Klikając na link przeniesiecie się bezpośrednio do portalu. Po użyciu jednego z podpisów elektronicznych możecie zobaczyć jak portal wygląda w środku.

Jeśli jednak potrzebujecie dokonać zmiany szybko i nie chcecie poznawać systemu od nowa – skontaktujcie się z nami. Wesprzemy Was z całym procesie od wniosku przez ewentualne zwroty/uzupełnienia braków, aż do wpisu.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Polskie oddziały spółek zagranicznych odzyskają odsetki od podatku VAT

18 marca 2021 r. okazał się być przełomowy dla wielu zagranicznych przedsiębiorców mających oddział w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie o rozliczaniu podatku VAT. Na podstawie tego wyroku oddział przedsiębiorcy zagranicznego może odzyskać miliony z tytułu VAT za nieprzedawnione okresy.

Sprawa dotyczy przede wszystkim ustalenia czy centrala i zakład przedsiębiorcy zagranicznego to dwa oddzielne podmioty z punktu widzenia VAT. Duże znaczenie ma przy tym także fakt, czy wzajemne obciążenia pomiędzy oddziałem a centralną stanowią czy nie stanowią świadczenia usług. We wcześniejszych orzeczeniach (m.in. z 2006 r.) TSUE uznał, że oddział nie ma statusu podatnika i przychylił się do drugiej koncepcji.

Najnowsze orzeczenie z 18 marca oznacza, że oddziały spółek zagranicznych mogą uzyskać odliczenie VAT za okres około 5 lat wstecz. Dla niektórych spółek oznaczać to może zwrot bardzo dużych środków.

Dotyczy: Wyrok z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 (A) Artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r.

Dotyczy Ciebie ten temat? Zwróć się do nas – pomożemy Ci przygotować dokumenty i uzyskać zwrot podatku dla Twojego oddziału z polskiego Urzędu Skarbowego.