fbpx

Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji [Pakiet MŚP]

Photo by rawpixel on Unsplash

Zgodnie z ksh, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w momencie zawarcia umowy spółki. Do czasu dokonania skutecznej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), tak utworzony podmiot jest spółką „w organizacji”. Oznacza to, że w okresie pomiędzy zawarciem umowy a wpisem, za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu – powołany zarząd lub powołanego pełnomocnika. 

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka w takiej tymczasowej formie może działać maksymalnie przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Niekiedy w tym okresie mogą wystąpić okoliczności wymagające dokonania zmian w umowie spółki. Przykładowo:

 • wspólnicy chcą zmienić model działania spółki,
 • podwyższyć kapitał zakładowy,
 • rozszerzyć bądź zmienić przedmiot działalności spółki,
 • decydują się na uprzywilejowanie udziałów w zakresie wypłaty dywidendy lub głosu itp.

Orzecznictwo sądów w tej kwestii było dość jednolite, jednak zdarzały się przypadki odmiennego interpretowania przepisów. Wskazywano wówczas, że zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników oraz wpisu do rejestru.

Spółka w organizacji z samej swej istoty takiego wpisu nie uzyskała. Bazując na tej regulacji, część wspólników wstrzymywała się przed dokonywaniem potrzebnych zmian do momentu rejestracji. Powodowało to znaczne wydłużenie funkcjonowania podmiotu na optymalnych warunkach. 

Usuwając jakiekolwiek wątpliwości na tym tle, planowana na 2019 rok zmiana przewiduje dodanie do art. 161 ksh §4, który wskazuje, że zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji wymaga zawarcia umowy spółki przez wspólników na zwołanym zgromadzeniu wspólników. 

Wyłączenia 

Przepis nie odnosi się do spółek z o.o. w organizacji założonych przy wykorzystaniu wzorca umowy (portal s24 – prostej spółki z o.o.). Jednak z konkretnego powodu; rejestracja spółki w tym trybie co do zasady nie zajmuje więcej niż 24 godziny od momentu podpisania umowy spółki i złożenia wniosku o wpis. Z tego względu objęcie nowym §4 również spółek zakładanych przy użyciu wzorca umowy nie było niezbędne.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Jakie zmiany dla spółek z o.o. od 2019 roku?

Nowy rok to taki moment, w którym przedsiębiorcy mogą oczekiwać zmian w zakresie prowadzonej działalności. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało nowelę – tzw. pakiet MŚP – wprowadzającą szereg modyfikacji przepisów skierowanych do przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Na co warto zwrócić uwagę w zakresie kodeksu spółek handlowych? W kolejnych wpisach oznaczonych [Pakiet MŚP] znajdziecie najważniejsze informacje o tym, co nas czeka w 2019 roku.

Spółka z o.o. od stycznia 2019? Teraz to jeszcze lepsze!

Photo by Venveo on Unsplash

Wielu przedsiębiorców albo przyszłych przedsiębiorców zastanawia się nad prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niski kapitał zakładowy (5000 zł), możliwość prowadzenia jednoosobowej spółki z o.o., niewysokie koszty założenia, brak odpowiedzialności po stronie inwestorów. To tylko niektóre zalety prowadzenia spółki z o.o. 

Dlaczego spółka z o.o. staje się bardziej atrakcyjna w 2019 r.?

Odpowiadając na to pytanie nie sposób pominąć jednego istotnego elementu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT).  Natomiast zysk wypracowany przez spółkę i przeznaczony do wypłaty dla wspólników (dywidenda) podlega również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych. Zatem, zysk spółki jest podwójnie opodatkowany – raz podatkiem CIT, następnie podatkiem PIT lub CIT.

Od stycznia 2019 r. zmianie ulega wysokość podatku dochodowego CIT z 15 do 9%. 

Kto skorzysta z tej zmiany?

Przede wszystkim podatnicy, których przychód ze sprzedaży w danym roku podatkowym nie przekroczy równowartości 1,2 mln euro, czyli tzw. mali podatnicy jak też spółki, które dopiero rozpoczynają działalność. 

Ta forma działalności zainteresuje także przedsiębiorców prowadzących aktualnie działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki cywilnej. Dalszy rozwój firmy lub udział nowego inwestora najczęściej wymaga bezpieczniejszej formy działalności. Z pomocą przychodzi możliwość np. przekształcenia w formę spółki z o.o. lub spółkę komandytową.

Jeśli zdecydujesz się na założenie spółki w systemie s24, pamiętaj, że dopasowanie jej postanowień do Twojej wizji spółki jest ograniczone. Tryb tradycyjny pozwala na więcej modyfikacji i lepsze zabezpieczenie Twoich interesów. Zdecyduj, którą formę wolisz:

Kupujemy udziały w spółce. Czy zawsze jest to bezpieczne?

Sprzedaż udziałów w spółce

Zdarza się, że ktoś znajomy lub z rodziny oferuje nam zakup udziałów w spółce lub też sami szukając lokaty kapitału natrafiamy na ofertę sprzedaży udziałów w spółkach, nowych spółkach czy popularnych tzw. start-upach. Żeby zrozumieć dokładnie co idzie za takim nabyciem bądź mieć wiedzę o czym powinniśmy wiedzieć zanim zdecydujemy się na zakup i powierzenie sprawy prawnikowi warto zaznajomić się z tym, co reprezentuje udział.

Co to jest udział w spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada kapitał zakładowy – w Polsce na dzień dzisiejszy musi on wynosić minimum 5.000,00 zł i dzielić się na udziały o wartości nie mniejszej niż 50 zł. Kapitał zakładowy jest to wysokość wkładów wspólników do spółki wyrażona w pieniądzu. 

Np. spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, dzieli się on na 100 równych udziałów, każdy o wartości 50,00 zł. Jest trzech wspólników: A – posiada 20 udziałów, B – 10 udziałów, C – 70 udziałów. Wspólnik A wniósł wkład w wysokości 1000 zł, wspólnik B – 500 zł, wspólnik C – 3500 zł. 

Wartość udziałów jest zmienna w czasie, gdyż jest zależna od czynności podejmowanych przez spółkę. Jeśli zapadnie decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego np. o kolejne 5.000,00 zł, wówczas jeden udział może mieć wartość nominalną 100,00 zł. Podwyższenie może być również dokonywane poprzez utworzenie nowych udziałów i wówczas wartość nominalna pozostanie na poziomie 50,00 zł, jednak dwukrotnie zwiększy się ilość udziałów w spółce do 200.

Obowiązki i prawa wynikające z udziału

Udział w podstawowej formie wyraża stopień zaangażowania naszego kapitału w inwestycję jaką jest spółka. Ponadto zazwyczaj określa on „moc” naszego głosu przy rozpatrywaniu spraw przekazanych do kompetencji zgromadzenia wspólników. Może być to szczególnie istotne w przypadku:

 • podejmowania decyzji co do kształtowania składu zarządu (czyli organu reprezentującego),
 • wyrażania zgody na podejmowanie przez spółkę czynności o szczególnej wadze dla spółki  (np. na zobowiązania przekraczające dwukrotność kapitału zakładowego), czy też – co bardzo częste
 • do podejmowania decyzji o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy.

Należy przy tym pamiętać, że sam fakt wypracowania przez spółkę atrakcyjnego zysku nie oznacza automatycznie przekazania go na dywidendę dla wspólników. Muszę jednak podkreślić, że użycie słowa „zazwyczaj” na początku nie było przypadkowe, gdyż istnieje też możliwość innego uregulowania „mocy decyzyjnej” udziału w spółce, o czym w kolejnych artykułach.

Wreszcie udział najczęściej będzie też określeniem stosunku, w jakim uczestniczymy w zysku spółki. Przykładowo – zysk spółki wynosi 100.000,00 zł, kapitał zakładowy dzieli się na 100 równych udziałów, my posiadając 2 udziały otrzymamy 2.000,00 zł z tytułu dywidendy. 

Udziały to nie tylko przywileje, ale też obowiązki, które w zależności od indywidualnej spółki mogą być następujące:

 • wniesienie wkładu pieniężnego do spółki,
 • wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki (np. towary lub surowce, przedmioty, know-how, technologii),
 • obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych do spółki,
 • obowiązek wniesienia dopłat (które nie powiększają udziałów),
 • wykonywanie obowiązków korporacyjnych (pełnienie funkcji w zarządzie, zakaz działalności konkurencyjnej, obowiązek uczestnictwa we wszystkich zgromadzeniach wspólników).

Powyższe obowiązki są ściśle związane z konkretną spółką, dlatego ich istnienie należy weryfikować indywidualnie.

Czy zawsze można zbyć udziały w spółce?

Co do zasady zawsze, ale istnieją od tego wyjątki, które znajdziemy w umowie spółki. Mogą to być m.in.:

 • konieczność uzyskania zgody organu spółki,
 • zastrzeżone prawo pierwokupu,
 • pierwszeństwo nabycia udziałów,

dlatego zanim ostatecznie zdecydujemy się na zbycie lub nabycie udziałów warto zadbać o prawidłową weryfikację umowy spółki, sprawdzenie kondycji spółki, zgromadzenie lub uzyskanie odpowiednich dokumentów.

W dalszej kolejności należy także odpowiednio skonstruować umowę sprzedaży udziałów w taki sposób, by w największym możliwym zakresie zabezpieczała stronę. Niedopilnowanie tych kilku elementów może spowodować narażenie nas na dodatkowe zobowiązania lub w ogóle brak możliwości skutecznego zarejestrowania nabycia bądź sprzedaży udziałów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warto także nadmienić, że umowa sprzedaży udziałów wymaga specjalnej formy jaką jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi. Oznacza to, że zarówno kupujący jak i sprzedawca muszą w obecności notariusza złożyć podpisy pod umową sprzedaży udziałów. Podkreślam jednak, że fakt udziału notariusza przy podpisywaniu umowy nie oznacza, że umowa jest poprawnie i bezpiecznie sformułowana. Udział notariusza w tym wypadku ogranicza się do potwierdzenia, że osoby legitymujące się okazanymi dokumentami podpisały w jego obecności dany dokument. Obowiązek dołożenia należytej staranności przy bezpiecznej, legalnej i prawidłowej redakcji umowy każdorazowo leży po stronie sprzedawcy i nabywcy. 

Oprócz obowiązków informacyjnych względem spółki z tytułu przejścia udziału na nabywcę, spółka powinna fakt sprzedaży udziałów zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast od sprzedaży należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc) w ciągu 14 dni od dokonania zakupu.

Chcesz mieć pewność, że transakcja przebiegnie bezpiecznie i poprawnie? Jeśli potrzebujesz skorzystać z pomocy prawnika – kliknij na link: umowa sprzedaży udziałów – a my przygotujemy dla Ciebie wszystkie formalności.

Co dzieje się ze spółką w momencie śmierci wspólnika?


Photo by Hope House Press – Leat

Zakładając spółkę najczęściej zastanawiamy się nad osobami wspólników, wysokością kapitału zakładowego, ilością obejmowanych udziałów przez poszczególne osoby, składem zarządu i co najważniejsze – nad tym jak poprowadzić spółkę, by najszybciej osiągnęła zadowalającą rentowność. Refleksja nad tym co się stanie ze spółką w razie śmierci któregokolwiek ze wspólników najczęściej niestety pojawia się po takim zdarzeniu faktycznym.

Kiedy szczególnie powinniśmy zadbać o uregulowanie kwestii przejścia udziałów?

Na pewno takim momentem jest osiąganie przez spółkę wysokich zysków w perspektywie dłuższego czasu. Niemal obowiązkowo także wtedy, gdy nasza działalność opiera się w głównej mierze na know-how. Dla dobra spółki wskazane jest, by struktura właścicielska była kształtowana w sposób nieprzypadkowy, kontrolowany i przewidywalny.

Weźmy pod uwagę taką sytuację, gdy w spółce jest 2 wspólników posiadających równo po 50 udziałów. Podejmują oni decyzje co do wyboru osób wchodzących w skład zarządu. Spółka przez wiele lat wypracowała sobie renomę na rynku a osoby w zarządzie, mimo zmian, zawsze były dobierane w taki sposób, by realizowały plan rozwoju zgodny z pierwotną wizją spółki.

W momencie śmierci jednego ze wspólników, posiadane przez niego udziały przechodzą na jego 3 spadkobierców, którzy zajmują się interesami konkurencyjnymi lub nie rozumieją specyfiki działalności. Nowe osoby w spółce blokują powołanie nowego zarządu albo zanim zakończy się postępowanie spadkowe nie wyznaczają jednej osoby, która reprezentuje spadkobierców na zgromadzeniach wspólników.

Nie można podjąć obowiązkowych uchwał na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników np. co do przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy. Spółka znajduje się w zawieszeniu i mimo ciążących na niej obowiązków, nie może ich wykonywać ze względu na brak quorum (większości).  

Rozwiązania?

Każdorazowa zmiana dotycząca ograniczenia spadkobierców wchodzących do spółki musi zostać poprzedzona dokładną analizą prawną spółki, jej specyfiki i wewnętrznych relacji między wspólnikami. Istotne jest, by prawnik zajmujący się sprawą dokładnie zbadał wszelkie okoliczności umożliwiające dobór optymalnego rozwiązania m.in.:

 • ograniczyć we wstępowaniu do spółki osób o konkretnych cechach lub nieposiadających określonych cech, 
 • całkowicie wyłączyć możliwość wstąpienia spadkobierców do spółki, 
 • sporządzić testament wraz z zapisem windykacyjnym, który umożliwia przekazanie udziałów konkretnie wskazanej osobie.

Jednak tak jak wcześniej wskazano, by planowane zmiany były skuteczne muszą być odpowiednio sformułowane i przeprowadzone w dedykowanej dla zmiany formie. Tylko wówczas możemy mieć pewność, że nasze interesy są odpowiednio zabezpieczone w razie trwałej nieobecności jednego ze wspólników.

 

Nie pozwól, by cokolwiek zaskoczyło Ciebie i twój biznes,

zapisz sie do naszego newslettera -

Będziemy Cię informować o najważniejszych zmianach w prawie,

ciekawych rozwiązaniach i wpisach na blogu 

Ok, udało nam się połączyć. Do zobaczenia!

Coś nie wyszło, spróbuj ponownie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera, informacji dot. zmian w prawie, opracowań, jak i innej komunikacji marketingowej drogą elektroniczną. Informacje nie będą udostępniane innym podmiotom. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę wysyłając e-mail na adres dokumenty@krsdlafirm.pl w temacie wpisując "rezygnacja z subskrypcji". Więcej informacji znajduje się z naszej Polityce Prywatności.