fbpx

Jak utworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce?

Photo by Austin Distel on Unsplash

Prowadzisz spółkę poza Polską ale chcesz działać na terenie Polski? Zgodnie z polskim prawem możesz zrobić to na kilka sposobów – założyć polską spółkę lub utworzyć oddział swojej firmy. Jeśli interesuje Cię pierwsza opcja – przeczytaj nasz artykuł „Jak założyć spółkę w Polsce”, jeśli nie chcesz tworzyć oddzielnego podmiotu – ten wpis jest dla Ciebie.

Co to jest oddział zagranicznej spółki?

Oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, którą przedsiębiorca zagraniczny wykonuje poza swoją siedzibą. Oznacza to, że oddział Twojej spółki nie będzie oddzielną firmą, a jedynie wyodrębnioną częścią Twojej aktualnej działalności. 

Zakres działalności oddziału

Twój polski oddział może wykonywać działalność jedynie w takim zakresie, w jakim wykonuje ją Twoja firma.

Przykładowo, jeśli prowadzisz firmę zajmującą się produkcją i sprzedażą kosmetyków, wówczas Twój oddział może robić dokładnie to samo lub zająć się tylko tą częścią, która jest dla Ciebie atrakcyjna na rynku polskim – np. samą sprzedażą produktów.

To od Ciebie zależy jaki zakres działalności przekażesz oddziałowi w Polsce, gdyż sam o tym decydujesz na etapie rejestracji oddziału.

Osobowość prawna oddziału czyli czym formalnie jest oddział?

W związku z tym, że oddział nie jest odrębnym podmiotem od spółki, oddział nie posiada osobowości prawnej, zdolności prawnej ani zdolności sądowej.

Wszystkie te cechy posiada jednak przedsiębiorca zagraniczny, więc przykładowo od strony formalnej – wszelkie umowy zawierane przez oddział są tak naprawdę zawierane przez przedsiębiorcę zagranicznego.

W oddziale każdorazowo powołujemy reprezentanta oddziału, czyli osobę, która w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego składa wszelkie oświadczenia tak jak pełnomocnik. Funkcja reprezentanta jest podobna do funkcji pełnomocnika lub zarządu spółki. 

Aspekty podatkowe oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Warto wskazać, że oddział na podstawie polskich przepisów podatkowych jest zobowiązany prowadzić oddzielną księgowość oraz przygotowywać i składać sprawozdania finansowe do polskiego sądu rejestrowego. Dlatego oprócz siedziby oddziału, osoby reprezentanta, ewentualnych pracowników warto także znaleźć odpowiednie biuro rachunkowe, które poprowadzi wszelkie podatkowe formalności przed polskim urzędem skarbowym i zakładem ubezpieczeń społecznych.

Jak założyć i prowadzić oddział w Polsce?

Zanim oddział rozpocznie działalność musi zostać zarejestrowany w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Wydział Gospodarczy właściwego Sądu Rejonowego.

Czas rejestracji wynosi od 2 – 6 tygodni od dnia złożenia kompletnego i poprawnego wniosku, jednak w zależności od sprawy termin ten może w niektórych przypadkach się wydłużyć.

Oddział nie ma oddzielnego od przedsiębiorcy zagranicznego kapitału zakładowego i wspólników, gdyż jest przedłużeniem działalności przedsiębiorcy głównego. Nie ma również żadnych ograniczeń co do czasu trwania działalności oddziału. 

Jeśli chcesz założyć oddział w Polsce – odezwij się do nas, z przyjemnością pomożemy Ci z formalnościami przed polskim sądem rejestrowym, tak byś mógł szybko rozpocząć działalność w naszym kraju.

Jeśli już posiadasz oddział i potrzebujesz zgłosić zmiany w oddziale w KRS – również pozostajemy do Twojej dyspozycji.

How to establish a branch of a foreign entrepreneur in Poland?

Branch of a foreign entrepreneur in Poland
Photo by Austin Distel on Unsplash

You run a company outside Poland but you want to operate in Poland? According to Polish law, you can do it in several ways – set up a Polish company or create a branch of your company. If you are interested in the first option – read our article „How to establish a company in Poland”, if you do not want to create a separate entity – this entry is for you.

What is a branch of a foreign company?

A branch is a separate and organisationally independent part of business activity which a foreign entrepreneur performs outside its registered office. It means that a branch of your company will not be a separate company, but only a separate part of your current business.

Scope of branch activities

Your Polish branch can only do business to the extent your company does.

For example, if you run a company that manufactures and sells cosmetics, then your branch can do exactly the same or only deal with the part that is attractive to you on the Polish market – e.g. selling products itself.

It is up to you what scope of activity you transfer to your branch in Poland, because you decide about it yourself at the stage of branch registration.

Legal personality of the branch, or what is a branch formally?

As the branch is not a separate entity from the company, the branch does not have legal personality, legal capacity or judicial capacity. However, all these features are possessed by a foreign entrepreneur, so for example, from the formal point of view, all contracts concluded by the branch are in fact concluded by a foreign entrepreneur.

Each time we appoint a representative of the branch, i.e. a person who makes all declarations on behalf of the foreign entrepreneur as an attorney. The function of a representative is similar to the function of a proxy or company management board. 

Tax aspects of a branch of a foreign entrepreneur

It is worth pointing out that the branch is obliged under Polish tax regulations to keep separate accounts and to prepare and submit financial statements to the Polish registry court.

Therefore, in addition to the registered office of the branch, its representative, potential employees, it is also worth finding an appropriate accounting office which will handle all tax formalities before the Polish tax office and the Social Insurance Institiution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS).

How to establish and run a branch in Poland?

Before a branch can be opened, it must be registered in the Polish National Court Register (KRS) kept by the Commercial Division of the relevant District Court.

The registration period is 2-6 weeks from the date of submitting a complete and correct application, however, depending on the case, this period may be extended in some cases. A branch does not have a share capital and partners separate from a foreign entrepreneur, as it is an extension of the main entrepreneur’s activity. There are also no restrictions as to the duration of branch operations.

IF YOU WANT TO ESTABLISH A BRANCH IN POLAND – contact us! We will be happy to help you with the formalities before the Polish registry court, so that you can quickly start operating in our country.

If you already have a branch and need to report changes in the branch in the National Court Register – we are also at your disposal.

If you have any additional questions or you are ready to start business in Poland – leave us a massage dokumenty@KRSdlaFirm.pl.. We answer for your question as fast as it is possible. It usually takes up to 24 hours.

Nie otwieraj nowej spółki. Przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o.!

Photo by Fabien Bazanegue on Unsplash

Na fali popularności spółek wiele osób decyduje się na otwarcie nowej działalności właśnie w takiej formie. Niezwykle duża część z nich popełnia duży błąd. Dowiedz się jakie wady ma otwarcie nowej spółki i zamknięcie jdg i co zyskasz, jeśli zdecydujesz się ją przekształcić.

Niezwykle często, podczas pierwszych rozmów z klientami spotykam się z jednym celem – chcę otworzyć nową spółkę. Powody najczęściej wymieniane przez Was to ograniczenie odpowiedzialności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i intensywny rozwój aktualnie prowadzonej działalności. Nierzadko są to firmy, które budowały swoją markę od wielu lat i podejmują decyzję w oparciu o opinie innych osób, informacje z internetu lub … zwyczajnie – popularność spółek handlowych.

Pewnego dnia skontaktował się ze mną klient, który w pierwszym zdaniu oświadczył „Pani Mecenas, chcę założyć spółkę z o.o. i potrzebuję dobrej umowy. Czy może mi Pani w tym pomóc?”. O ile sprawa była dość jasno określona, o tyle z naszej rozmowy wynikło, że: Pan prowadzi sprzedaż części samochodowych, ma aktualnie flotę kilkunastu samochodów – zaopatrzeniowców i działa na rynku od kilkunastu dobrych lat. Ta działalność wymagała leasingów, kredytów a także niekiedy zewnętrznych dofinansowań.

Po moim pytaniu o to, czemu postanawia zamknąć dobrze prosperujący biznes i w sensie formalnym zaczynać wszystko od zera zapadła cisza.

Co daje przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę?

Po pierwsze – sukcesja praw i obowiązków. W praktyce – nie musisz wypowiadać i zawierać od nowa wszystkich umów, bo przekształcony podmiot zmienia jedynie formę działalności.

Po drugie – neutralność podatkowa. Majątek spółki to majątek jdg, zatem – w przeciwieństwie do nowej spółki – nie musisz martwić się o podatki.

Po trzecie – zmiana firmy. Możesz zostawić swoją dotychczasową nazwę lub zmodyfikować nazwę spółki z o.o.

Po czwarte – łagodne przejście pracowników bez konieczności wypowiadania umów o pracę i nawiązywania nowych umów ze spółką z o.o.

Po piąte – najważniejsze – HISTORIA FINANSOWA I BIZNESOWA FIRMY. Jest to według mnie jedna z najistotniejszych zalet przekształcenia.

Klient, o którym wcześniej wspomniałam, nie wziął pod uwagę jednej, bardzo istotnej rzeczy. Nowa spółka musi budować swoją wiarygodność w oczach kontrahentów i instytucji (chociażby bankowych) od samego początku. A skoro mamy już historię, to po co jej nie wykorzystywać?

Jak przekształcić jdg w spółkę z o.o.?

Zaczęłabym od dobrego doradcy pod ręką, ale zanim się na niego zdecydujesz lub wykonasz do nas pierwszy telefon musisz znać chociaż zarys przekształcenia.

Od momentu dokonania pierwszej czynności do momentu przekształcenia musi minąć minimum 2 miesiące. W celu rozpoczęcia procedury potrzebujemy dokonać pełnej analizy obecnej działalności, by ustalić wartość majątku naszej działalności gospodarczej. Dlatego pierwszym etapem jest sporządzenie sprawozdania finansowego i bilansu. Jeśli na tym etapie brzmi to dla Ciebie abstrakcyjnie nie martw się. Wszystkie te informacje są sporządzane w oparciu o dokumenty księgowe.

W drugim kroku potrzebujemy zbudować plan przekształcenia i zaangażować notariusza oraz biegłego rewidenta. Ta część jest jedną z istotniejszych w całej procedurze i wymaga dużej skrupulatności, by cały plan został zrealizowany z powodzeniem (dlatego robienie tego na własną rękę jest nierzadko marnowaniem czasu).

Składamy wniosek do KRS i czekamy na rozpatrzenie przez sąd naszego wniosku o powołanie biegłego rewidenta. Biegły ma 2 miesiące na weryfikację naszych dokumentów.

Następnie udajemy się do notariusza, składamy oświadczenie i sporządzamy umowę spółki. Na samym końcu wreszcie składamy kolejny wniosek i czekamy na postanowienie sądu.

Podsumowanie

W wielu sytuacjach decyzja o zamknięciu jdg i powołaniu do życia nowej spółki nie jest najbardziej optymalną formą zmiany formy działalności. Każda działalność ma swoją specyfikę i nie ma idealnych rozwiązań dla wszystkich, jednak za każdym razem poprawna analiza powinna wykazać, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze finansowo i faktycznie.

Jeśli masz wątpliwości jakie rozwiązanie dla Ciebie jest najlepsze skontaktuj się z nami. Wykorzystamy mocne punkty Twojej działalności i stworzymy atrakcyjne otoczenie prawne dla Twojej firmy.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Rozdzielność majątkowa w spółce z o.o.

Photo by Xiaolong Wong on Unsplash

Rozdzielność majątkowa pojawia się w rozmowach z Wami dość często. Jeśli prowadzicie już jakąś działalność lub planujecie ją otworzyć musicie chociaż przez chwilę zastanowić się nad tym tematem. I przy okazji odczarować negatywne konotacje związane z tematem tzw. „intercyzy”.

Co to jest intercyza?

Fachowo nazywa się tak majątkowy ustrój między małżonkami. Przekładając to na język ludzki to ustalony sposób podziału majątku między dwiema osobami. Nasze prawo jest trochę jak aplikacja na smartfona do muzyki. Opcja bezpłatna zakłada, że jeśli dwie osoby się pobierają, to ich majątek dzieli los małżonków. Dopiero wersja płatna pozwala oddzielić portfel jednego małżonka od drugiego.

W wersji podstawowej mamy ustrój wspólności majątkowej, zatem w momencie podpisania dokumentów podczas ślubu rozpoczynamy zarabianie pieniędzy nie do swojego portfela, ale WSPÓLNEGO sejfu. Warto podkreślić, że dotyczy to zysków przyszłych, nie zaś naszych oszczędności wypracowanych wcześniej lub mieszkania darowanego od rodziców 3 miesiące przed ślubem.

Intercyza natomiast pozwala nam wyłączyć opcję tworzenia wspólnego sejfu i pozostania przy swojej poprzedniej – kawalerskiej lub panieńskiej majątkowej swobodzie.

Dlaczego małżeńska wspólność majątkowa cieszy Twoich wierzycieli?

Mniej więcej z tego samego powodu, z jakiego przy dużym zainteresowaniu zakładami lotto zwiększa się pula wygranej. Im więcej osób uczestniczy w budowaniu majątku, tym większa szansa na skuteczną windykację. To samo tyczy się Twoich zobowiązań względem organów państwowych, a tutaj – jak dobrze wiemy – kreatywność urzędów w kwestionowaniu faktur, wysokości należnego podatku czy innych Twoich rzekomych uchybień jest nieograniczona.

Zakładając gorszy scenariusz Twoje niezapłacone zobowiązania pozbawią Cię środków do życia, mieszkania i dochodów pasywnych. W bardziej pozytywnym wymiarze – może być to czasowe, aż do sądowego rozwiązania sprawy (na ogół kilka lat). Jeśli racja jest po Twojej stronie to wspaniale, ale ciężko jest utrzymać rodzinę jeśli nie możesz normalnie zarabiać, bo wszelkie środki finansowe są systematycznie zajmowane przez komornika. Praca na czarno, abstrahując od kwestii legalności, też jest uciążliwa i nie cieszy się żadną ochroną Państwa.

Prowadzisz działalność? Zrób rozdzielność majątkową!

Rozdzielność majątkowa nie oznacza braku zaufania do siebie małżonków. Świadczy to o ich dojrzałości i umiejętnym zarządzaniu ryzykiem.

Często w rozmowach porównuję to do wykupienia ubezpieczenia turystycznego. Jedni mogą twierdzić, że to tak jakby z góry się zakładało, że na pewno złamię nogę przy schodzeniu ze szczytu, inni wolą mieć pewność, że po wypadku kolejnym naszym zmartwieniem nie będzie rachunek za wątpliwą przyjemność ewakuacji ratowniczym śmigłowcem i opiekę medyczną.

Jeśli nasza inwestycja w firmie się nie powiedzie, czy to ze względu na zbytnią brawurę, czy choćby sytuację losową (epidemie są świetnym przykładem), przy rozdzielności majątkowej część majątku rodzinnego nadal pozostanie nieruszona. Wierzcie mi lub nie, ale sama taka świadomość, że chociaż jeden z małżonków może czasowo utrzymać rodzinę ze swoich środków jest niesamowitą ulgą w takiej sytuacji.

Rozdzielność majątkowa a niższe zarobki drugiego małżonka

Część z Was nie wie jak przedstawić drugiemu małżonkowi propozycję zmiany ustroju majątkowego. Wasze obawy wynikają przede wszystkim z tego, że zdajecie sobie sprawę, iż Wasz małżonek zarabia zdecydowanie mniej niż Wy lub – co częste wśród kobiet – ich możliwości zarobkowe ze względu na okres macierzyństwa, urlopu wychowawczego itd są w perspektywie kilkuletniej niestety niższe. Czy można temu zaradzić?

Całe szczęście, jeśli chodzi o nasz upgradowany ustrój majątkowy małżeński możemy zastrzec, że małżonek, który w trakcie trwania małżeństwa miał mniejsze dochody, to pomimo rozdzielności i w razie rozwodu, może zażądać wyrównania majątku. Wygląda lepiej?

PODSUMOWANIE

Jeśli prowadzisz działalność, dla Twojej żony lub męża bezpieczniej będzie ustanowić rozdzielność, by nie odpowiadali swoim majątkiem za Twoje inwestycje.

Ustrój rozdzielności najłatwiej zrobić przed ślubem, ale pod pewnymi warunkami można to przeprowadzić również w trakcie trwania małżeństwa.

Intercyza to świadomy wybór opcji ubezpieczenia „od biznesu”, nie brak zaufania.

Rozdzielność/intercyza nie ma znaczenia dla dziedziczenia po zmarłym małżonku. Ona zabezpiecza majątek w trakcie trwania małżeństwa i na wypadek rozwodu.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – termin

Pozostały 3 dni na zgłoszenie Twojej Spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Masz czas do 13 lipca 2020 r., inaczej możesz liczyć się z karą nawet milion złotych.

Kogo wpisać do rejestru beneficjentów?

Co do zasady to wszystkie te osoby, które mają jakiś wpływ na spółkę, ale zależy to od podstawy wpisu. Taką podstawą jest funkcja lub posiadane udziały ewentualnie kontrola nad spółką.

Pamiętaj, że niekiedy jedna i ta sama osoba może być wpisana do rejestru podwójnie – czyli w dwóch rolach!

Kim jest reprezentant w CRBR?

To wszystkie te osoby, które reprezentują spółkę z wyłączeniem prokurenta. Zatem wpiszemy tutaj zarówno osoby wchodzące w skład zarządu jak i wspólników, którzy reprezentują spółkę (w spółkach osobowych).

Przykładowo: jeśli w spółce A sp. z o.o. w zarządzie zasiada Pan Jarosław, wówczas on będzie reprezentantem, którego należy wpisać do CRBR.

Kto ma bezpośrednie uprawnienia właścicielskie w CRBR?

Przede wszystkim ten, który posiada minimum 25% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników.

Przykład 1: brak uprzywilejowanych udziałów

Pan Jarosław ma 40 udziałów, Andrzej ma 20 udziałów i Mateusz ma 40 udziałów. Łącznie mamy 100 udziałów w spółce, brak udziałów uprzywilejowanych. Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie ma zatem Pan Jarosław oraz Pan Mateusz.

Przykład 2: uprzywilejowane udziały

Pan Jarosław ma 40 udziałów, Andrzej ma 20 udziałów uprzywilejowanych 1 do 2 głosów, Pan Mateusz ma 40 udziałów. Łącznie w spółce mamy 100 udziałów, 120 głosów. Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie ma zatem Pan Jarosław, Pan Andrzej i Pan Mateusz.

W niektórych spółkach część wspólników z racji szczególnych właściwości może dysponować większą liczbą głosów niż posiadanych udziałów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejdź do artykułu o uprzywilejowanych udziałach w spółce.

Kto ma pośrednie uprawnienia właścicielskie w CRBR?

Są to szczególnego rodzaju zależności pomiędzy osobami kontrolującymi spółkę. Przykładowo – spółki w których jednym ze wspólników jest inna spółka posiadająca udziały w dalszych podmiotach. Jeśli tego rodzaju uprawnienia mają wpływ na pierwszą spółkę (wnioskodawcę) wówczas należy to ujawnić to rejestrze.

Kto ma inne uprawnienia w CRBR?

Tu sytuacja się nieco komplikuje, gdyż trzeba uważnie prześledzić umowę spółki lub inne akty między wspólnikami, które ujawnią specyficzne uprawnienia konkretnej osoby. Dla ustalenia takiej osoby sugerujemy skorzystanie z pomocy prawnika, który będzie w stanie wskazać lub ustalić odpowiednią osobę.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że wpis do rejestru beneficjentów składamy wraz z oświadczeniem dotyczącym odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dlatego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, kogo rzeczywiście należy wpisać do rejestru zwróć się o pomoc do profesjonalisty.

Z uwagi na termin zgłoszeń do rejestru w najbliższy weekend 11-12 lipca pozostajemy pod telefonem. Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy kup teraz naszą konsultację dot. zgłoszenia do rejestru beneficjentów i wyślij sms z prośbą o kontakt. Oddzwonimy w ciągu 3 godzin.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin
1.500,00  (+VAT)

Upływ kadencji Zarządu lub Rady Nadzorczej to konieczność powołania tych organów na nowo. Podobnie rezygnacja, powołanie czy odwołanie członków organów wymaga zachowania procedury i wpisu do KRS.

990,00  (+VAT)

Każda spółka do 30 czerwca każdego roku musi zwołać ZZW. Czy wiesz, że pominięcie istotnych uchwał, ściśle związanych z sytuacją spółki, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną zarządu? Pozostaw to nam i zarządzaj bez ryzyka.

Zgromadzenie wspólników przez internet

Photo by Daniel Korpai on Unsplash

Dzięki zmianie przepisów wprowadzoną jedną z tzw. ustaw covidowych, wspólnicy spółek z o.o. mają możliwość przeprowadzenia zgromadzenia na odległość. Jak zwołać i przeprowadzić zgromadzenie na odległość? Czy można przeprowadzić głosowanie przez Skype lub Whatsapp? O tym poniżej.

Zgromadzenie wspólników na Facebooku

Pojawiły się pytania o to, czy do przeprowadzenia zgromadzenia wystarczy jakikolwiek komunikator. Co do zasady odpowiedź jest twierdząca. Ustawa posługuje się pojęciem „środków komunikacji elektronicznej”, co oznacza, że będą to wszystkie aplikacje, urządzenia i komunikatory, które umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym. Dlatego jeśli masz życzenie – użyj Messengera, FaceTime, WhatsAppa, Signala czy jakiejkolwiek innej aplikacji, która umożliwia połączenie „na żywo”, jednak pamiętaj o jednym – dobierz taki środek kontaktu, który jest dostępny dla wspólników i – co ważniejsze – będzie w miarę prosty w obsłudze. Weź pod uwagę wiek i możliwości wspólników.

Dodatkową wskazówką może być także system zabezpieczeń. Jeśli oprócz podstawowego głosowania nad uchwałami przewidujesz, że wspólnicy będą podnosili inne istotne dla spółki tematy zastanów się, czy nie będzie zasadne użycie jakiegoś szyfrowanego połączenia.

Na rynku istnieją także wyspecjalizowane oprogramowania służące do przeprowadzania zgromadzeń. Jeśli chcesz zastosować takie rozwiązanie u siebie i sprawdzić, czy jest ono odpowiednie pomożemy Ci to zweryfikować.

Tajne głosowanie a zdalne zgromadzenie

Przy organizowaniu zwyczajnego zgromadzenia wspólników warto także przewidzieć w jaki sposób będą odbywały się tajne głosowania nad niektórymi uchwałami.

Rozwiązań jest kilka nawet jeśli do tego celu użyjesz któregokolwiek z komunikatorów, ale istotniejsze jest to, że wspólnicy powinni być poinformowani o sposobie składania głosów jeszcze przed samym zgromadzeniem. W tym celu samo zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia powinno zawierać szczegółowo przygotowany regulamin obejmujący wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia zgromadzenia.

Miejsce odbycia zgromadzenia: internet

Sprawdziliście już co macie w umowie spółki? Najczęściej miejscem zgromadzeń jest siedziba spółki, ale w niektórych spółkach mogą być wskazywane także inne warunki. Jak to pogodzić w przypadku, gdy trzech wspólników jest w 3 różnych częściach Polski i łączy się przez internet?

Miejscem zgromadzenia wspólników będzie najczęściej siedziba spółki.

Protokół zgromadzenia wspólników na odległość

Protokół powinien być sporządzony przez Przewodniczącego – czasami przy współudziale protokolanta. Zgromadzenie wspólników na odległość będzie wymagało dodatkowego opisania tego szczególnego trybu podejmowania uchwał, dlatego też na liście wspólników także nie znajdą się podpisy uczestników zgromadzenia. Nie stanowi to jednak przeszkody do zaprotokołowania głosowania nad uchwałami i złożenia takich uchwał w KRS.

Pamiętajmy jednak o konieczności zachowania wszystkich elementów zgromadzenia przeprowadzanego w trybie tradycyjnym – ustalenie prawidłowości zwołania, możliwości powzięcia ważnych uchwał, ustalenie obecnych wspólników, przyjęcia porządku obrad itd. O ile dobrze przygotujemy zawiadomienie o zwołaniu i zawrzemy wszystkie niezbędne elementy dla tej formy, samo przeprowadzenie nie powinno już nastręczać problemów.

Jeśli jednak potrzebujesz wsparcia przy organizacji zgromadzenia na odległość chętnie służymy naszą wiedzą i pomocą. Wystarczy, że pozostawisz nam wiadomość lub skontaktujesz się telefonicznie. Zadzwoń teraz, a przygotujemy dla Ciebie wszystkie formalności.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin
1.500,00  (+VAT)

Upływ kadencji Zarządu lub Rady Nadzorczej to konieczność powołania tych organów na nowo. Podobnie rezygnacja, powołanie czy odwołanie członków organów wymaga zachowania procedury i wpisu do KRS.

990,00  (+VAT)

Każda spółka do 30 czerwca każdego roku musi zwołać ZZW. Czy wiesz, że pominięcie istotnych uchwał, ściśle związanych z sytuacją spółki, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną zarządu? Pozostaw to nam i zarządzaj bez ryzyka.

Zgromadzenie Wspólników i jedyny wspólnik spółki

Czerwiec to zazwyczaj najgorętszy miesiąc jeśli chodzi o zwoływanie zgromadzeń wspólników. W tym roku (2020) termin sporządzania i składania sprawozdań wraz z uchwałami do KRS został wydłużony z uwagi na koronawirusa, ale część spółek i tak zwołuje zgromadzenia w zwyczajowym terminie.

W ostatnim czasie mieliśmy okazję przyjrzeć wielu spółkom, które poprosiły nas o zweryfikowanie protokołów zwyczajnych zgromadzeń wspólników. Wnioski? Prawie nikt nie miał poprawnie przygotowanych protokołów.

Dlaczego? O tym pokrótce poniżej!

Jedyny wspólnik spółki a tajność głosowania

Zacznijmy od początku. Niektóre uchwały lub czynności, które są podejmowane na zgromadzeniu wymagają TAJNOŚCI GŁOSOWANIA.

Zgodnie z przepisami zaliczymy do nich uchwały w sprawach osobowych, o ile oczywiście umowa spółki nie zaostrzyła wymagań co do pozostałych kwestii. Pod pojęciem spraw osobowych mieści się zarówno powołanie przewodniczącego zgromadzenia jak i głosowanie nad udzieleniem absolutorium członków zarządu lub likwidatorów spółki.

Wyobraźcie sobie jednak, że w spółce mamy jedynego wspólnika. Oznacza to, że w posiedzeniu tytułowanym „zgromadzeniem wspólników” bierze udział tylko JEDEN WSPÓLNIK. Jak w takiej sytuacji zorganizować tajne głosowanie?

Odpowiedź jest oczywista, jednak samo wykonanie nastręcza trudności. Niektórzy z Was w protokole po prostu nie umieszczają żadnej wzmianki o tym w jaki sposób głosowanie nastąpiło, inni zaś z uporem wskazują, że „głosowanie zostało przeprowadzone w sposób tajny”. Zarówno pierwsza jak i druga opcja nie oddaje rzeczywistego stanu.

Prawidłowość zwołania zgromadzenia i możliwość podjęcia uchwał

Kolejną – niezwykle często stosowaną praktyką jest kalkowanie zapisów z protokołu spółek o rozbudowanej strukturze udziałowej. Dlatego protokoły często zawierają wszelkie zastrzeżenia co stwierdzenia prawidłowości zwołania i odbycia zgromadzenia, przyjęcia porządku obrad, głosowania nad uchwałami, tajności itd.

Wszystkie te zapisy mają sens tylko wtedy, gdy wspólników jest przynajmniej dwóch. W pozostałych przypadkach wystarczy wyraźne wskazanie na okoliczności z jednoczesnym powołaniem się na przepis umożliwiający odstąpienie od potwierdzania w/w czynności jako bezprzedmiotowych.

Pamiętajcie, że sam fakt istnienia przepisów zobowiązujących do przeprowadzenia zgromadzenia wspólników wedle pewnych sformalizowanych zasad nie obliguje do stosowania ich zupełnie abstrakcyjnie. Czasami tego rodzaju uchybienie może prowadzić do wezwania przez Sąd do wyjaśnień w tej sprawie.

Jeśli potrzebujesz prawidłowego i zgodnego z przepisami projektu zgromadzenia dostosowanego do własnej struktury spółki – skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie wzór, który będziesz mógł z powodzeniem wykorzystywać w kolejnych latach.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin
1.500,00  (+VAT)

Upływ kadencji Zarządu lub Rady Nadzorczej to konieczność powołania tych organów na nowo. Podobnie rezygnacja, powołanie czy odwołanie członków organów wymaga zachowania procedury i wpisu do KRS.

990,00  (+VAT)

Każda spółka do 30 czerwca każdego roku musi zwołać ZZW. Czy wiesz, że pominięcie istotnych uchwał, ściśle związanych z sytuacją spółki, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną zarządu? Pozostaw to nam i zarządzaj bez ryzyka.

Czy spółka w likwidacji składa sprawozdanie finansowe?

Ostatnio dostaliśmy takie pytanie na Facebooku: „Nasza spółka jest w likwidacji od marca ubiegłego roku. Od tego czasu w spółce nie dzieje się praktycznie nic. Czy musimy składać sprawozdanie za ubiegły rok? Jeśli tak, to kto ma podpisać się pod sprawozdaniem, zarząd czy likwidator?”

Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Niezależnie od tego, że spółka jest w likwidacji, podmiot nadal istnieje, więc obowiązki pozostają wciąż takie same. Zmienia się tylko sposób powołania i uchwały.

Zwołanie Zgromadzenia Wspólników przez Spółkę w likwidacji

Pamiętajmy o tym, że aktualnie spółkę reprezentuje likwidator, nie zarząd. Jest to o tyle istotne, że samo zwołanie zgromadzenia wspólników likwidowanej spółki powinno być dokonane przez likwidatora lub likwidatorów. To na nim spoczywa obowiązek zwołania i zawiadomienia wspólników o terminie zgromadzenia.

Uchwały na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Tak jak każdego roku niezbędnymi uchwałami na zgromadzeniu są te, które zatwierdzają sprawozdanie finansowe, rozporządzają zyskiem lub stratą i udzielają absolutorium.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji absolutoria powinny być udzielone nie tylko poszczególnym osobom wchodzącym w skład zarządu, ale także likwidatorowi lub likwidatorom. Niestety jest to dość często pomijana kwestia skutkująca podjęciem nieprawidłowych lub niepełnych uchwał.

Kto składa sprawozdanie spółki w likwidacji do KRS?

Jedynym uprawnionym podmiotem jest likwidator, chyba, że decydujemy się na złożenie dokumentów przez profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu prawidłowego protokołu na zgromadzenie wspólników – zwróć się do nas. Skonstruujemy dla Ciebie projekt protokołu zgodny z przepisami i indywidualną strukturą spółki.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin
1.500,00  (+VAT)

Upływ kadencji Zarządu lub Rady Nadzorczej to konieczność powołania tych organów na nowo. Podobnie rezygnacja, powołanie czy odwołanie członków organów wymaga zachowania procedury i wpisu do KRS.

990,00  (+VAT)

Każda spółka do 30 czerwca każdego roku musi zwołać ZZW. Czy wiesz, że pominięcie istotnych uchwał, ściśle związanych z sytuacją spółki, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną zarządu? Pozostaw to nam i zarządzaj bez ryzyka.

Małe spółki z o.o. bez podatku. Polska bliska wprowadzenia „estońskiego CITu” już od stycznia 2021

Photo by Adeolu Eletu on Unsplash

Mikro i małe przedsiębiorstwa zostaną zwolnione z opodatkowania, jeśli zysk będzie przeznaczony na inwestycje.

Kilka dni temu rząd przyjął Krajowy Program Reform |Europa 2020 Program zakłada wprowadzenie rozwiązań w związku z COVID-19 dotyczących m.in. bezpieczeństwa pracowników, wsparcia przedsiębiorstw, ochrony zdrowia czy wzmocnienia systemu finansowego. Jednak na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące opodatkowania małych i mikro przedsiębiorstw.

Podwyższenie limitu przychodów umożliwiających korzystanie z 9% stawki podatku CIT (MF)

Mali podatnicy i podatnicy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą, których przychody osiągnięte w danym roku nie przekraczają 2 mln euro zyskają możliwość skorzystania z 9% stawki podatku CIT. Aktualnie pułap przychodów wynosi 1,2 mln euro.

Wedle planów w II kwartale 2020 r projekt w tym zakresie ma być przyjęty przez Radę Ministrów, natomiast prace legislacyjne w Sejmie i Senacie zaplanowane są na III kwartał 2020 r.

Planowane wejście w życie zmiany to już 1 stycznia 2021 r.


Zobacz inne wpisy:


Bez podatku CIT, jeśli przedsiębiorca inwestuje zyski

Drugą istotną zmianą jest planowane wyłączenie od opodatkowania zysków spółki, jeśli zostaną one przeznaczone na inwestycje. Nowa forma opodatkowania ma dotyczyć mikro i małych Spółek.

Warto wspomnieć, że co roku, zazwyczaj do 30 czerwca każdego roku, Spółka ma obowiązek zwołać zgromadzenie wspólników i podjąć decyzję co do rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez Spółkę (jeśli występuje zysk). Zgromadzenie Wspólników decyduje o tym, czy zysk przeznaczyć na wypłatę dywidendy, przekazać na kapitał np. zapasowy, czy na pokrycie straty z lat ubiegłych. Aktualnie zysk przekazywany na dalsze inwestycje jest opodatkowany stawką 19% podatku CIT. Po zmianie Spółka uniknie podatku i będzie mogła wykorzystać całą kwotę zysku na rozwój działalności.

Wedle planów w III kwartale 2020 r projekt w tym zakresie ma być przyjęty przez Radę Ministrów, natomiast prace legislacyjne w Sejmie i Senacie zaplanowane są na III i IV kwartał 2020 r.

Planowane wejście w życie zmiany to już 1 stycznia 2021 r.

Powyższe rozwiązanie jest już stosowane m.in. w Estonii. Spółki estońskie do tej pory cieszyły się dużym zainteresowaniem również polskich przedsiębiorców z uwagi na korzystne opodatkowanie. Około 20 lat temu Estonia postanowiła zmienić całkowicie swój system podatkowy i przeprowadzić testy na żywym organizmie. Jak wskazują publikacje, opracowanie nowych metod zostało zlecone amerykańskim doradcom, a zatrzymanie kapitału w spółkach spowodowało rzeczywisty wzrost inwestycji, kapitału własnego spółki, a także polityki rozwoju firm na lata przyszłe. Oczywiście „nowy” system podatkowy Estonii nie jest pozbawiony wad, ale w dużym stopniu zredukował konieczność sięgania przez firmy do manipulowania wynikiem finansowym (tu warto zajrzeć do krótkiego opracowania PIE) i zmniejszył ilość oszustw podatkowych.

Na koniec – w ramach ciekawostki – ustabilizowanie się systemu podatkowego po zmianie zajęło estońskim finansom publicznym około 3 lat. To w tym czasie ubytki budżetowe wróciły mniej więcej do podobnego poziomu w stosunku do czasu przed zmianą.

Wiele spółek w pierwszych latach rezygnuje z wypłat dywidend inwestując osiagnięte zyski w dalszy rozwój firmy. Przeważająca liczba nowych spółek, szczególnie technologicznych pyta o możliwości takich zapisów w umowach vestingu. Na ile nowe rozwiązanie będzie odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku? Pozostaje nam czekać do 1 stycznia.


Wybierz usługę i zadzwoń o rabat na maj – + 48 500 550 313

1.500,00  (+VAT)

Upływ kadencji Zarządu lub Rady Nadzorczej to konieczność powołania tych organów na nowo. Podobnie rezygnacja, powołanie czy odwołanie członków organów wymaga zachowania procedury i wpisu do KRS.

990,00  (+VAT)

Każda spółka do 30 czerwca każdego roku musi zwołać ZZW. Czy wiesz, że pominięcie istotnych uchwał, ściśle związanych z sytuacją spółki, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną zarządu? Pozostaw to nam i zarządzaj bez ryzyka.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Jak zwolnić pracowników przed zamknięciem firmy?

Photo by Anastasiia Chepinska on Unsplash

Niektóre firmy, mimo wprowadzonych regulacji zawartych w tzw. „Tarczy kryzysowej” nie są w stanie realizować ekonomicznego celu działalności. W tym artykule przedstawimy część rozwiązań z zakresu zakończenia umów o pracę z pracownikami. Przepisy dotyczą tych pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników i nie podlegają przepisom o zwolnieniach grupowych.

I. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę (czy to na czas określony czy nieokreślony) zależy od okresu zatrudnienia. W związku z tym okres wypowiedzenia zgodnie z art. 36 kodeksu pracy, wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 3 lata

Jeśli wypowiedzenie umowy o pracę następuje w wyniku likwidacji lub ogłoszenia upadłości, wówczas można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę do maksymalnie 1 miesiąca. Nie chroni to jednak przed obowiązkiem wypłaty odszkodowania pracownikowi w pozostałej wysokości (czyli np. w przypadku pracownika zatrudnionego przez 4 lata – pozostaje 1 miesiąc okresu wypowiedzenia, natomiast za pozostałe 2 miesiąca należy się pracownikowi wypłata).

II. Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż  2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Natomiast, jeśli rozwiązanie umowy o pracę następuje zgodnie z art. 30 §1 ust. 1 – na mocy porozumienia stron, wówczas sposób rozwiązania umowy o pracę uzgadnia pracodawca z pracownikiem. Jeśli firmy nie dotyczy regulacja dotycząca zwolnień grupowych, zwalniany pracownik nie musi otrzymać odprawy. W związku z tym – o ile pracownik zgodzi się na warunki – można przeprowadzić zwolnienie na preferencyjnych warunkach – bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez odprawy. 

III. Aneks do umowy o pracę

Jeśli pracownik wyrazi zgodę można sięgnąć po bardzo miękkie rozwiązanie i na czas problemów ekonomicznych firmy zaproponować czasową zmianę warunków pracy. Aneks musi zostać podpisany przez obie strony i warto wskazać przewidywany czas trwania innych warunków. Aneks ma tę przewagę, że jest rozwiązaniem koncyliacyjnym i można za jego pomocą zmienić te elementy umowy, które są indywidualnie negocjowane z pracownikiem.

IV. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Warunkiem skuteczności wypowiedzenia warunków pracy i płacy jest przedstawienie nowych warunków pracy na piśmie. Do tego wypowiedzenia stosuje się przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę, w związku z tym zmiana warunków następuje dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. 

Pracownik musi być odpowiednio poinformowany o terminie, w jakim powinien udzielić odpowiedzi na nowe warunki pracy lub płacy, przy czym co do zasady termin ten obowiązuje do połowy okresu wypowiedzenia. 

Przykładowo – okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące, więc odpowiedź powinna być udzielona maksymalnie w ciągu 6 tygodni. 

Jeśli pracownik nie oświadczy swojej decyzji uznaje się, że zgadza się na nowe warunki. Jeśli natomiast pracownik nie wyrazi zgody na zmianę warunków pracy lub płacy wówczas umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia.

Podsumowanie w zakresie zwolnień

Zastosowanie któregokolwiek z powyższych rozwiązań wymaga dość szczegółowej analizy struktury wewnętrznej w firmie. Należy pamiętać o tym, że np. regulaminy pracy obowiązujące u pracodawcy czy fakt istnienia związków zawodowych wprowadzają dodatkowe ograniczenia wymagające indywidualnego podejścia do każdej sprawy. Dlatego w każdej sytuacji planowania zwolnień pracowników sugerujemy kontakt z prawnikiem, by cały proces zakończył się bezproblemowo dla pracodawcy.

Proces zwolnień może być wstępem do zawieszenia działalności. Przypominamy, że zawieszenie działalności jest możliwe najkrócej na 30 dni, jednak by tego dokonać spółka nie może zatrudniać żadnych pracowników na moment złożenia wniosku do KRS. Jeśli bierzesz pod uwagę zawieszenie działalności sprawdź, czy pewne rozwiązania z „Tarczy kryzysowej” nie pozwolą Ci w jakiejś części przetrwać trudnego okresu. Poniżej prezentujemy krótki opis kilku programów pomocowych.

Tarcza kryzysowa – zobacz, czy nie możesz skorzystać

Zwolnienie z ZUS

Zwolnienie z 50% nieopłaconych składek ZUS (przy zatrudnianych osobach od 10 do 49 – poniżej tych liczb 100% zwolnienia)

 • wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.
 • do 30 czerwca 2020 r. należy również złożyć dokumenty rozliczeniowe, jeśli spółka nie korzysta ze zwolnienia

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 3 rodzaje zapomogi (wyłączające się wzajemnie):

Przestój ekonomiczny – dofinansowanie maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli maksymalnie 1300 zł na jednego pracownika):

 • pracownicy w ogóle nie wykonują pracy
 • powód: zakaz, brak zamówień, brak materiału,
 • bez zwolnień pracowników ale z obniżeniem wymiaru
 • spadek obrotów o min 15% (dwa miesiące porównywane w roku 2019 i 2020) lub min 25 %  (kolejne miesiące 2020 roku np. styczeń – luty)

Obniżenie czasu pracy – dofinansowanie nie większe niż 50% wynagrodzenia pracownika i nie większe niż 2079,43 zł

 • mniej zleceń i pracy dla pracowników
 • brak zwolnień pracowników
 • obniżenie czasu pracy pracowników
 • maksymalnie o 20 % spadek obrotów o min 15% (dwa miesiące porównywane w roku 2019 i 2020) lub min 25 %  (kolejne miesiące 2020 roku np. styczeń – luty)

Spadek obrotów

 1. Brak wprowadzonego przestoju ekonomicznego lub obniżenia czasu parcy
 2. Brak zwolnień pracowników
 3. spadek obrotów (dwa miesiące porównywane w roku 2019 i 2020):
 • co najmniej 30% – dofinansowanie maksymalne 50% wynagrodzeń pracowników plus składek na ubezpieczenie społeczne nie większe niż 1300 na pracownika (+składki zus),
 • co najmniej 50% – dofinansowanie maksymalne 70% wynagrodzeń pracowników plus składek na ubezpieczenie społeczne nie większe niż 1820 na pracownika (+składki zus),
 • co najmniej 80% – dofinansowanie maksymalne 90% wynagrodzeń pracowników plus składek na ubezpieczenie społeczne nie większe niż 2340 na pracownika (+składki zus),

Pożyczka do 5 tys. złotych

Wniosek o pożyczkę do maksymalnej wysokości można złożyć jeden raz. Pożyczka powinna pokryć koszty bieżącej działalności (wedle interpretacji może być przekazana na czynsz, opłaty stałe – również podatki). Wniosek składa się za pośrednictwem Urzędu Pracy. Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności przez 3 miesiące od dnia otrzymania środków. Po upływie tego okresu należy w ciągu 2 tygodni złożyć wniosek o umorzenie pożyczki.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

 

Nie pozwól, by cokolwiek zaskoczyło Ciebie i twój biznes,

zapisz sie do naszego newslettera -

Będziemy Cię informować o najważniejszych zmianach w prawie,

ciekawych rozwiązaniach i wpisach na blogu 

Ok, udało nam się połączyć. Do zobaczenia!

Coś nie wyszło, spróbuj ponownie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera, informacji dot. zmian w prawie, opracowań, jak i innej komunikacji marketingowej drogą elektroniczną. Informacje nie będą udostępniane innym podmiotom. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę wysyłając e-mail na adres dokumenty@krsdlafirm.pl w temacie wpisując "rezygnacja z subskrypcji". Więcej informacji znajduje się z naszej Polityce Prywatności.