fbpx

Jak przesunąć CIT na maj 2021 w spółce komandytowej?

Photo by Lukas Blazek on Unsplash

Podatek CIT dla spółek komandytowych stał się faktem. Ustawodawca zdecydował jednak, że niektóre spółki komandytowe mogą opóźnić wejście w podatek CIT do maja 2021 r.

Ustawa stanowi, że od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe i spółki jawne uzyskają status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że spółki zostaną objęte 19% podatkiem z wyjątkiem tych spółek, które będą mogły zastosować 9% CIT.

9% podatku CIT dla niektórych spółek komandytowych

Niższy CIT będzie dotyczył tych spółek, których przychód nie przekroczy 2 mln euro w roku podatkowym. Spółki, które przekroczą ten limit będą objęte podstawową stawką CIT.

CIT dla spółki komandytowej od maja 2021

Wprowadzona nowelizacja umożliwia w niektórych przypadkach przesunięcie objęcia podatkiem CIT spółek komandytowych. Zgodnie z przepisem:

„Spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.”

Nasi Klienci pytają o to w jaki sposób przesunąć obowiązek podatkowy o kilka miesięcy: wydłużenie roku obrotowego, uchwała wspólników, zmiana umowy spółki i zgłoszenie do KRS?

Przede wszystkim będzie to wymagało podjęcia takiej decyzji przez Spółkę, złożenia odpowiedniego oświadczenia i dochowania terminu. Zgodnie z aktualną regulacją czasu na złożenie tego oświadczenia jest niewiele – powinno nastąpić przed 1 stycznia 2021 r.

W jakiej formie złożyć oświadczenie o odroczeniu CIT?

Do tej pory nie ma oficjalnych informacji, na które czeka większość wspólników spółek komandytowych. Jeśli informacje te się pojawią przed 1 stycznia 2021 r. będziemy aktualizować wpis.

Na bazie aktualnych regulacji dotyczących spółek osobowych oraz praktyki informowania organów podatkowych w podobnych sprawach sugerujemy powziąć następujące działania:

1. powziąć odpowiednią uchwałę wspólników, przy czym należy zadbać zarówno o odpowiednią formę jak i treść oraz zawarcie wszelkich niezbędnych elementów wynikających z przepisów prawa handlowego i podatkowego,

2. złożyć zawiadomienia do organów podatkowych właściwych dla spółki (z ostrożności należy wziąć także pod uwagę urzędy skarbowe właściwe dla wspólników)

Podkreślenia wymaga fakt, że czynności te powinny być dokonane przed 1 stycznia 2021 r., przy zachowaniu wszelkich regulacji dotyczących poprawnego zwołania posiedzenia wspólników. Z uwagi na specyficzny czas pandemii, okolic świąt oraz zamykania roku obrotowego w niektórych spółkach podjęcie takiej decyzji może być utrudnione. Jeśli potrzebujesz pomocy z przygotowaniem dokumentów możesz skorzystać z naszej pomocy – Zawiadomienie o CIT (klik).

Zamykanie ksiąg rachunkowych

Decydujące dla tej zmiany jest również odpowiednie prowadzenie księgowości w Spółce i decyzji co do zamykania ksiąg rachunkowych. Ustawodawca przewidział kilka możliwości, które niestety nie są spójne z przepisami kodeksu spółek handlowych. Wiele spółek nie ma pewności, czy księgi należy w związku z oświadczeniem o wydłużeniu CITu należy zamknąć na dzień 31 grudnia czy 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku odroczenia terminu do 30 kwietnia 2021 r. kwestią sporną pozostaje także termin sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego za 2020 r. do końca marca 2021 r. i tego, czy taka zmiana powoduje konieczność zmiany przyjętego roku obrotowego w umowie spółki.

Kwestia zamknięcia roku obrotowego może w niektórych sytuacjach sprawić wiele komplikacji. W związku z tym sugerujemy podjęcie pierwszych działań niezwłocznie, by uniknąć problematycznych sytuacji z fiskusem od nowego roku podatkowego.

Informacja ta jest szczególnie istotna dla spółek, które decydują się na zmianę formy działalności poprzez przekształcenie, podział lub likwidację spółki komandytowej (sprawdź nasz artykuł o przekształceniu spółki – klik). Ustawodawca nie pozostawił zbyt wiele czasu na przeorganizowanie działalności, natomiast w kontekście planowanych zmian formy działalności wydłużenie terminu nieobjęcia podatkiem CIT jest jedną z kluczowych czynności w procesie przekształcenia.

Jeśli zamierzasz przekształcić bądź przeorganizować swoją spółkę komandytową to ostatni moment na kontakt z nami lub innymi specjalistami z zakresu obsługi korporacyjnej spółek.

Nie chcesz być podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r?

Pomożemy Ci złożyć oświadczenie o wydłużeniu roku podatkowego i doradzimy w jaki sposób Twoja Spółka może nie płacić podatku CIT. Kliknij w link, wrzuć do koszyka i wyślij nam dokumenty – otrzymasz komplet przed 31 grudnia!

Zadzwoń: +48 500 550 313

napisz: dokumenty@krsdlafirm.pl

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Photo by Roland Kay-Smith on Unsplash

Dzisiejszy wpis został opatrzony dość niebiznesowym zdjęciem. Na fotografii widać małego torbacza powszechnie znanego pod nazwą „miś koala”. Koale przesypiają mniej więcej 20 h w ciągu doby. Ze względu na znaczne problemy ze znalezieniem pożywienia (spośród ponad 600 gatunków eukaliptusa ten torbacz akceptuje jedynie … 30 z nich) jest już uznawany za gatunek funkcjonalnie wymarły. Mam wrażenie, że za jakiś czas to samo będzie można powiedzieć o spółkach komandytowych. Widmo opodatkowania spółek komandytowych krążyło od wielu lat, ale powoli staje się nie tylko zagrożeniem, ale faktem.

Nowelizacja ustawy m.in. w zakresie podatku CIT dla spółek komandytowych przeszła już przez Sejm, o czym pisaliśmy w artykule Spółki komandytowe i CIT. Zgodnie z zapowiedziami podatek możemy już płacić od stycznia 2021 r, a więc za niespełna dwa miesiące. Jednym z rozwiązań, które w jakimś stopniu może zniwelować problem dodatkowego podatku jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną. Chcesz wiedzieć jak wygląda taka zmiana formy działalności? Czytaj dalej.

DOWIESZ SIĘ:

? Jak wygląda przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną?

? Ile trwa przekształcenie sp.k. w sp.j

? Jakie koszty poniesiesz przy przekształceniu sp.k w sp.j

Różnice między spółką komandytową a spółką jawną opisaliśmy w artykule Spółka jawna a spółka komandytowa – przeczytaj artykuł zanim podejmiesz decyzję!

Ile czasu trwa przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną?

Proces przekształcenia powinniśmy podzielić na dwa etapy – etap przygotowawczy i etap rejestrowy.

ETAP I – PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO PRZEKSZTAŁCENIA

Na początku należy przeanalizować aktualną sytuację spółki i celu jakiemu ma służyć zmiana formy prawnej. Wynikiem przekształcenia powinna być w pełni zoptymalizowana forma, w której dany podmiot będzie mógł efektywnie wykonywać działalność w korzystnych i bezpiecznych warunkach. W zależności od charakteru działalności spółki w niektórych sytuacjach trzeba położyć nacisk na ograniczenie ryzyka wynikającego z ponoszonej działalności, w innych jedynie na kwestie podatkowe i formalne. Wyważenie tych i innych czynników powinno być dokonane przy udziale specjalistów zajmujących się na codzień sprawami z zakresu spółek.

W kolejnym kroku niezbędne będzie przygotowanie i skompletowanie niezbędnych dokumentów, takich jak m.in. planu przekształcenia, załączników, sprawozdania finansowego przygotowanego na potrzeby zmiany formy prawnej. Wszystkie te elementy bez wcześniejszej analizy mogą spowodować mniej korzystne rozporządzenia składnikami majątku lub utrudnienie w zakresie płynności firmy, co ostatecznie przełoży się na zmniejszenie profitów przekształcenia i wyższe koszty.

Przykład: odpowiedzialność spółki z tytułu niedopełnienia obowiązku informacyjnego wobec banku, w którym spółka zaciągnęła kredyt, co w konsekwencji będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy kredytu i koniecznością natychmiastowej spłaty zobowiązań. Warto zwrócić uwagę również m.in. na zezwolenia, licencje i inne umowy pomiędzy spółką a partnerami.

Proces przekształcenia w spółkę jawną wymaga odpowiednio wczesnego poinformowania o planowanym przekształceniu wszystkich wspólników spółki. Zawiadomienie to powinno nastąpić przynajmniej dwukrotnie. Co do zasady, pierwsze z nich musi nastąpić minimum jeden miesiąc przed posiedzeniem wspólników. Posiedzenie musi być zwołane w odpowiedniej formie i zawierać niezbędne elementy, jakie wskazują przepisy kodeksu spółek handlowych.

Zwołane posiedzenie wspólników ma za zadanie podjąć uchwałę o przekształceniu na warunkach określonych w poprzednich krokach. Kolejnym krokiem jest poprawne przygotowanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z niezbędnymi załącznikami. Brak któregokolwiek dokumentu lub błąd w dokumentacji może znacznie wydłużyć proces przekształcenia lub też konieczność przeprowadzenia procedury od początku w tym – przygotowania nowych dokumentów, z czym wiążą się dodatkowe koszty.

W skrócie:

  • analiza bieżącej sytuacji spółki i niezbędnych notyfikacji, zgłoszeń, praw i obowiązków spółki
  • przygotowanie planu przekształcenia, projektów uchwał
  • skompletowanie dokumentacji w tym sprawozdania finansowego na cele przekształceniowe
  • zawiadomienie wspólników w terminie i podjęcie uchwały

CZAS – MINIMUM 4-8 TYGODNI

ETAP II – ZGŁOSZENIE PRZEKSZTAŁCENIA DO KRS

Po przygotowaniu wszystkich dokumentów oraz powzięciu uchwały przez wspólników zgodnie z procedurą powinno nastąpić złożenie wniosku o przekształcenie do sądu rejestrowego (Krajowego Rejestru Sądowego).

Sąd bada wniosek, załączniki oraz poprawność przeprowadzenia procedury i wydaje postanowienie w tej sprawie. W razie jakichkolwiek wątpliwości Sąd może zwrócić się do spółki o wyjaśnienia, uzupełnienie dokumentów lub oddalić wniosek.

Po złożeniu wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego – czas oczekiwania min 7 dni – w praktyce – od około 1 miesiąca

Ile kosztuje przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną?

Na koszty związane z przygotowaniem dokumentów do przekształcenia składają się:

  • koszt udziału notariusza w czynności – min. 500,00 zł + VAT +
    koszt wypisów,
  • koszt pomocy prawnej – zależny od stopnia skomplikowania sprawy
  • koszt sporządzenia sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia
  • koszt opłaty sądowej i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 500,00 zł

W niektórych przypadkach konieczna może być również zapłata podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC).

WAŻNE!

Koszt poniesiony przy przekształceniu, nawet w konieczności odprowadzenia podatku PCC zdecydowanie zmniejsza zobowiązania podatkowe Twojej spółki. Zmiana formy oznacza, że w Twojej spółce zostanie od 9% do nawet 19% podstawy opodatkowania w każdym miesiącu. Koszt przekształcenia to niewielka inwestycja w Twoją spółkę, która będzie procentowała od pierwszego miesiąca działalności w nowej formie.

Wracając jeszcze na moment do koali. Ze spółkami komandytowymi poradzimy sobie bez problemu. Koale nie mają takiej możliwości. Do końca roku wspieramy nowe nasadzenia drzew eukaliptusowych – pokarmu dla naszych małych torbaczy. Jeśli dołączysz do nas i sfinansujesz chociaż jedno drzewo – dajemy od nas zniżkę 5% na dowolną usługę w KRS dla Firm do wykorzystania do czerwca 2021! Eukaliptus dla Koali (klik).

Potrzebujesz pomocy w przekształceniu swojej spółki?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

tel: 500 550 313

e-mail: dokumenty@krsdlafirm.pl

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Spółka jawna a spółka komandytowa

Podatek CIT dla spółek komandytowych powoli z horroru staje się rzeczywistością. Większość wspólników już teraz szuka rozwiązań, by minimalizować ewentualne dodatkowe obciążenie podatkowe. Na ten moment Sejm przyjął nowelizację ustawy, więc jest coraz bardziej prawdopodobne, że długo zapowiadany CIT ostatecznie obejmie atrakcyjne spółki komandytowe.

Przekształcenia spółki komandytowej to ostatnio częsty temat. Czym się różnią obie formy? Zanim zdecydujesz zobacz co oferują obie te spółki!

Przeczytaj nasz wpis: Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną (klik).

Odpowiedzialność wspólników

W spółce komandytowej przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. To dlatego tak popularnym rozwiązaniem funkcjonującym do dzisiaj jest > spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa <. Wówczas komplementariusz (sp. z o.o.) jest jedynym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki w pełnej wysokości – niezależnie od tego ile wniósł do spółki.

Pozostali wspólnicy – komandytariusze – odpowiadają całym swoim majątkiem (również osobistym), ale jedynie do wysokości sumy komandytowej lub wkładów.

Przykład – suma komandytowa wynosi 10.000 zł,

A. wspólnik wniósł wkład w wysokości 7.000 zł – odpowiada on jedynie różnicą pomiędzy tymi wartościami czyli 3.000 zł z majątku osobistego;

B. wspólnik wniósł wkład w wysokości 10.000 zł – jest wolny od zobowiązań.

Natomiast w spółce jawnej wszyscy wspólnicy odpowiadają w taki sam sposób (nie mylić z „w ten sam sposób”). Oznacza to, że brak jest rozróżnienia na komplementariusza i komandytariusza, a wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM – podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Porównując obie te formy – spółka komandytowa jest dużo atrakcyjniejszym rozwiązaniem biorąc pod uwagę zabezpieczenie swojego osobistego majątku (a często także majątku małżonka).

Wkłady do spółki komandytowej i jawnej

W obu tych formach nie ma w przepisach określonego minimum wkładów. Pod tym względem spółki się nie różnią, natomiast z uwagi na cel prowadzenia działalności i podejście organów podatkowych warto oczywiście określić rozsądną wysokość wkładów. Pozwoli nam to uniknąć przyszłych problemów w razie kontroli skarbowej.

Sprzedaż spółki jawnej i komandytowej

W obu przypadkach sytuacja wygląda podobnie. Potocznie nazywaną sprzedażą udziałów w spółce komandytowej lub jawnej jest tak naprawdę sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce, nie zaś sam udział (bo w tych spółkach on nie istnieje). Zbycie praw i obowiązków w spółce jawnej lub komandytowej następuje jedynie pod pewnymi warunkami wskazanymi w umowie spółki.

Kto reprezentuje spółkę jawną lub komandytową?

W spółce komandytowej rolę reprezentanta pełni komplementariusz, natomiast w jawnej – wszyscy wspólnicy.

W obu spółkach nie ma zarządu takiego jak w spółce z o.o., natomiast w spółce komandytowej prawo do reprezentacji przysługuje jedynie temu wspólnikowi, który odpowiada całym majątkiem. Zasada ta sprawdzi się także przy spółce jawnej, gdyż wszyscy jej wspólnicy odpowiadają całym majątkiem ergo – wszyscy reprezentują spółkę.

Rejestracja i zmiany w KRS

Zarówno spółka komandytowa jak i spółka jawna musi być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszelkie zmiany w spółce oraz ewentualne sprawozdania finansowe wraz z zatwierdzeniem wyniku finansowego powinny być zgłaszane do sądu.

W spółce jawnej, w przeciwieństwie do spółki komandytowej, umowa spółki nie musi być podpisywana u notariusza. Obniża to zatem ewentualny dodatkowy koszt zmiany umowy spółki o koszty notarialne i w wielu sytuacjach przyspiesza dokonanie zmiany. Oczywiście nie wyłącza to możliwości podpisania umowy spółki jawnej przy udziale notariusza.

Zaliczki na poczet zysku w trakcie roku

W tym zakresie nie ma różnic między spółkami. Jeśli tylko inne postanowienia nie stoją na przeszkodzie, wówczas nie ma problemu z wypłatą zaliczek na rzecz wspólników.

Księgowość spółki jawnej i komandytowej

W przypadku spółki komandytowej obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości.

Spółka jawna co do zasady prowadzi księgę przychodów i rozchodów, chyba że przekroczy limit przychodu dla małego podatnika lub wspólnikiem jest osoba prawna (np. spółka z o.o.).

Likwidacja lub inne rozwiązanie spółki

Spółka komandytowa i spółka jawna mogą rozstać rozwiązane poprzez proces likwidacji. Jednocześnie – jeśli spełniają odpowiednie warunki – istnieje również możliwość szybszego zakończenia działalności spółek bez przeprowadzania likwidacji.

Opodatkowanie spółki jawnej i spółki komandytowej

Jeśli wejdą w życie przepisy nowelizacji w zakresie objęcia podatkiem CIT spółek komandytowych, wówczas spółka komandytowa de facto zostanie podwójnie opodatkowana – raz w postaci podatku CIT, którego płatnikiem będzie spółka komandytowa – dwa – w postaci podatku PIT od wspólników (os. fiz) z tytułu zysków w spółce komandytowej.

Spółka jawna jest opodatkowana wyłącznie na poziomie wspólników, więc ostatecznie można mówić o jednokrotnym opodatkowaniu zysku ze spółki jawnej.

Ponadto, jeśli spółka nie ma dużych kosztów działalności, więc nie ma możliwości obniżenia podatku i w spółce występują wyłącznie osoby fizyczne – wówczas można skorzystać z atrakcyjnego rozliczania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podsumowanie

Podstawowymi różnicami między spółką jawną a spółką komandytową jest aspekt podatkowy i kwestia odpowiedzialności.

Dla tych, dla których istotą prowadzenia spółki jest ograniczenie odpowiedzialności – spółka komandytowa nadal będzie dużo korzystniejsza niż spółka jawna, przy czym należy rozważyć, czy w tej sytuacji prostszą formą działalności nie będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednak, jeśli chodzi wyłącznie o kwestie podatkowe z pewnością wiele osób zdecyduje się bądź na likwidację spółek komandytowych i otwarcie spółki jawnej bądź przekształcenie spółki jawnej.

Zastrzegamy, że niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej i wszelkie sugestie dotyczące konkretnej działalności konsultujemy indywidualnie z uwzględnieniem charakterystyki danej spółki.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Spółki komandytowe i CIT. Sejm uchwalił ustawę.

Photo by Annie Spratt on Unsplash

28 października 2020 – w dniu dzisiejszym, Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która wprowadzi objęcie podatkiem CIT również spółki komandytowe.

Pomimo sprzeciwów przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy zdecydowali się na prowadzenie spółki komandytowej, Sejm przegłosował nowelizację ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i innych ustaw.

Podatek CIT może objąć spółki komandytowe od maja 2021 r. – wedle komunikatu w mediach społecznościowych Ministerstwa Finansów.

Opodatkowanie CITem spółek komandytowych uderzy przede wszystkim w mały i średni biznes (najczęściej firmy rodzinne), a pośrednio może wpłynąć na zmniejszanie zatrudnienia w spółkach oraz konkurencyjność na rynku (zwłaszcza w obliczu aktualnych problemów wywołanych pandemią). Wielu właścicieli spółek komandytowych już teraz zapowiada, że po wejściu ustawy w życie rozważa zamknięcie działalności.

Przypominamy jednocześnie, że spółki komandytowe mogą zostać rozwiązane nie tylko poprzez procedurę likwidacji, ale także w inny sposób przewidziany w umowie. O ile likwidacja spółki jest procesem dość kosztownym czasowo i finansowo, o tyle jej zamknięcie w inny sposób przewidziany w umowie spółki jest szybką alternatywą dla zakończenia działalności.

Chcesz wiedzieć więcej? Pozostaw komentarz lub skontaktuj się z nami osobiście!

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Wynagrodzenie Zarządu. Czy musisz zapłacić podatek, jeśli spółka nie płaci wynagrodzenia dla zarządu?

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Pracujesz, więc zarabiasz. Tak jest na umowach o pracę, umowach cywilnych. Kodeks spółek handlowych nie wskazuje, czy członek zarządu musi być wynagradzany. Jak to interpretuje urząd skarbowy?

Jeśli przejrzysz przepisy kodeksu spółek handlowych nie znajdziesz żadnej informacji o tym, czy członek zarządu lub prezes musi otrzymywać jakieś wynagrodzenie. W założeniu, zarząd reprezentuje spółkę, więc wykonuje wszelkie czynności związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów, reprezentacją Spółki przed sądem, instytucjami itd. To na nim spoczywa obowiązek zarządzania działalnością przedsiębiorstwa.

Znając jednak realia przepisów prawa podatkowego możemy mieć wątpliwości, czy nieodpłatne pełnienie funkcji nie będzie uznane przez fiskus jako świadczenie podlegające opodatkowaniu. Nie zawsze zaś to, co w naszym mniemaniu ma charakter nieodpłatny – ma taki sam walor dla urzędu skarbowego.

Nieodpłatne świadczenie a podatek

Aby móc uznać, że świadczenie ma charakter nieodpłatny musi zaistnieć jakieś przysporzenie majątku po drugiej stronie, za które nie poniesiono kosztów.

Przykładowo, nieodpłatne porady prawne prawnika w ramach fundacji – fundacja co do zasady ma korzyść w postaci usług pomocy prawnej, natomiast prawnik nie otrzymuje z tego tytułu żadnej zapłaty – pracuje pro bono.

Świadczenie to, pod pewnymi warunkami, może podlegać opodatkowaniu, przy czym podstawę opodatkowania będzie stanowiła „rynkowa” cena za daną usługę.

Do powstania przychodu (z tyt. nieodpłatnego świadczenia) musi zaistnieć jakiś uszczerbek w majątku wykonującego „pracę” lub zlecenie, dlatego istotne jest ustalenie, czy pełnienie funkcji członka zarządu spełnia taki warunek.

Interpretacja podatkowa

W interpretacji podatkowej z września tego roku (Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 8.9.2020 r., 0111-KDIB1-1.4010.271.2020.1.SG) , fiskus potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że pełnienie funkcji członków zarządu nie powoduje konieczności opodatkowania tego świadczenia.

Warto jednak nadmienić, że w w/w interpretacji członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki A byli zatrudnieni w spółce B, która jest wspólnikiem spółki A. W związku z tym otrzymywali oni wynagrodzenie w spółce B, z tym, że w ramach wykonywania przez nich obowiązków wynikających ze stosunku pracy w B pełnili oni również funkcje członków zarządu w spółce A.

Interpretacje w sprawach związanych z opodatkowaniem nieodpłatnych świadczeń w postaci pełnienia funkcji członka zarządu bywają jednak różne. Podkreślić należy, że interpretacje podatkowe dotyczą wyłącznie wnioskodawcy, zatem w każdej sprawie należy zachować ostrożność i analizować każdy przypadek indywidualnie.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Jak utworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce?

Photo by Austin Distel on Unsplash

Prowadzisz spółkę poza Polską ale chcesz działać na terenie Polski? Zgodnie z polskim prawem możesz zrobić to na kilka sposobów – założyć polską spółkę lub utworzyć oddział swojej firmy. Jeśli interesuje Cię pierwsza opcja – przeczytaj nasz artykuł „Jak założyć spółkę w Polsce”, jeśli nie chcesz tworzyć oddzielnego podmiotu – ten wpis jest dla Ciebie.

Co to jest oddział zagranicznej spółki?

Oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, którą przedsiębiorca zagraniczny wykonuje poza swoją siedzibą. Oznacza to, że oddział Twojej spółki nie będzie oddzielną firmą, a jedynie wyodrębnioną częścią Twojej aktualnej działalności. 

Zakres działalności oddziału

Twój polski oddział może wykonywać działalność jedynie w takim zakresie, w jakim wykonuje ją Twoja firma.

Przykładowo, jeśli prowadzisz firmę zajmującą się produkcją i sprzedażą kosmetyków, wówczas Twój oddział może robić dokładnie to samo lub zająć się tylko tą częścią, która jest dla Ciebie atrakcyjna na rynku polskim – np. samą sprzedażą produktów.

To od Ciebie zależy jaki zakres działalności przekażesz oddziałowi w Polsce, gdyż sam o tym decydujesz na etapie rejestracji oddziału.

Osobowość prawna oddziału czyli czym formalnie jest oddział?

W związku z tym, że oddział nie jest odrębnym podmiotem od spółki, oddział nie posiada osobowości prawnej, zdolności prawnej ani zdolności sądowej.

Wszystkie te cechy posiada jednak przedsiębiorca zagraniczny, więc przykładowo od strony formalnej – wszelkie umowy zawierane przez oddział są tak naprawdę zawierane przez przedsiębiorcę zagranicznego.

W oddziale każdorazowo powołujemy reprezentanta oddziału, czyli osobę, która w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego składa wszelkie oświadczenia tak jak pełnomocnik. Funkcja reprezentanta jest podobna do funkcji pełnomocnika lub zarządu spółki. 

Aspekty podatkowe oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Warto wskazać, że oddział na podstawie polskich przepisów podatkowych jest zobowiązany prowadzić oddzielną księgowość oraz przygotowywać i składać sprawozdania finansowe do polskiego sądu rejestrowego. Dlatego oprócz siedziby oddziału, osoby reprezentanta, ewentualnych pracowników warto także znaleźć odpowiednie biuro rachunkowe, które poprowadzi wszelkie podatkowe formalności przed polskim urzędem skarbowym i zakładem ubezpieczeń społecznych.

Jak założyć i prowadzić oddział w Polsce?

Zanim oddział rozpocznie działalność musi zostać zarejestrowany w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Wydział Gospodarczy właściwego Sądu Rejonowego.

Czas rejestracji wynosi od 2 – 6 tygodni od dnia złożenia kompletnego i poprawnego wniosku, jednak w zależności od sprawy termin ten może w niektórych przypadkach się wydłużyć.

Oddział nie ma oddzielnego od przedsiębiorcy zagranicznego kapitału zakładowego i wspólników, gdyż jest przedłużeniem działalności przedsiębiorcy głównego. Nie ma również żadnych ograniczeń co do czasu trwania działalności oddziału. 

Jeśli chcesz założyć oddział w Polsce – odezwij się do nas, z przyjemnością pomożemy Ci z formalnościami przed polskim sądem rejestrowym, tak byś mógł szybko rozpocząć działalność w naszym kraju.

Jeśli już posiadasz oddział i potrzebujesz zgłosić zmiany w oddziale w KRS – również pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Nie otwieraj nowej spółki. Przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o.!

Photo by Fabien Bazanegue on Unsplash

Na fali popularności spółek wiele osób decyduje się na otwarcie nowej działalności właśnie w takiej formie. Niezwykle duża część z nich popełnia duży błąd. Dowiedz się jakie wady ma otwarcie nowej spółki i zamknięcie jdg i co zyskasz, jeśli zdecydujesz się ją przekształcić.

Niezwykle często, podczas pierwszych rozmów z klientami spotykam się z jednym celem – chcę otworzyć nową spółkę. Powody najczęściej wymieniane przez Was to ograniczenie odpowiedzialności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i intensywny rozwój aktualnie prowadzonej działalności. Nierzadko są to firmy, które budowały swoją markę od wielu lat i podejmują decyzję w oparciu o opinie innych osób, informacje z internetu lub … zwyczajnie – popularność spółek handlowych.

Pewnego dnia skontaktował się ze mną klient, który w pierwszym zdaniu oświadczył „Pani Mecenas, chcę założyć spółkę z o.o. i potrzebuję dobrej umowy. Czy może mi Pani w tym pomóc?”. O ile sprawa była dość jasno określona, o tyle z naszej rozmowy wynikło, że: Pan prowadzi sprzedaż części samochodowych, ma aktualnie flotę kilkunastu samochodów – zaopatrzeniowców i działa na rynku od kilkunastu dobrych lat. Ta działalność wymagała leasingów, kredytów a także niekiedy zewnętrznych dofinansowań.

Po moim pytaniu o to, czemu postanawia zamknąć dobrze prosperujący biznes i w sensie formalnym zaczynać wszystko od zera zapadła cisza.

Co daje przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę?

Po pierwsze – sukcesja praw i obowiązków. W praktyce – nie musisz wypowiadać i zawierać od nowa wszystkich umów, bo przekształcony podmiot zmienia jedynie formę działalności.

Po drugie – neutralność podatkowa. Majątek spółki to majątek jdg, zatem – w przeciwieństwie do nowej spółki – nie musisz martwić się o podatki.

Po trzecie – zmiana firmy. Możesz zostawić swoją dotychczasową nazwę lub zmodyfikować nazwę spółki z o.o.

Po czwarte – łagodne przejście pracowników bez konieczności wypowiadania umów o pracę i nawiązywania nowych umów ze spółką z o.o.

Po piąte – najważniejsze – HISTORIA FINANSOWA I BIZNESOWA FIRMY. Jest to według mnie jedna z najistotniejszych zalet przekształcenia.

Klient, o którym wcześniej wspomniałam, nie wziął pod uwagę jednej, bardzo istotnej rzeczy. Nowa spółka musi budować swoją wiarygodność w oczach kontrahentów i instytucji (chociażby bankowych) od samego początku. A skoro mamy już historię, to po co jej nie wykorzystywać?

Jak przekształcić jdg w spółkę z o.o.?

Zaczęłabym od dobrego doradcy pod ręką, ale zanim się na niego zdecydujesz lub wykonasz do nas pierwszy telefon musisz znać chociaż zarys przekształcenia.

Od momentu dokonania pierwszej czynności do momentu przekształcenia musi minąć minimum 2 miesiące. W celu rozpoczęcia procedury potrzebujemy dokonać pełnej analizy obecnej działalności, by ustalić wartość majątku naszej działalności gospodarczej. Dlatego pierwszym etapem jest sporządzenie sprawozdania finansowego i bilansu. Jeśli na tym etapie brzmi to dla Ciebie abstrakcyjnie nie martw się. Wszystkie te informacje są sporządzane w oparciu o dokumenty księgowe.

W drugim kroku potrzebujemy zbudować plan przekształcenia i zaangażować notariusza oraz biegłego rewidenta. Ta część jest jedną z istotniejszych w całej procedurze i wymaga dużej skrupulatności, by cały plan został zrealizowany z powodzeniem (dlatego robienie tego na własną rękę jest nierzadko marnowaniem czasu).

Składamy wniosek do KRS i czekamy na rozpatrzenie przez sąd naszego wniosku o powołanie biegłego rewidenta. Biegły ma 2 miesiące na weryfikację naszych dokumentów.

Następnie udajemy się do notariusza, składamy oświadczenie i sporządzamy umowę spółki. Na samym końcu wreszcie składamy kolejny wniosek i czekamy na postanowienie sądu.

Podsumowanie

W wielu sytuacjach decyzja o zamknięciu jdg i powołaniu do życia nowej spółki nie jest najbardziej optymalną formą zmiany formy działalności. Każda działalność ma swoją specyfikę i nie ma idealnych rozwiązań dla wszystkich, jednak za każdym razem poprawna analiza powinna wykazać, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze finansowo i faktycznie.

Jeśli masz wątpliwości jakie rozwiązanie dla Ciebie jest najlepsze skontaktuj się z nami. Wykorzystamy mocne punkty Twojej działalności i stworzymy atrakcyjne otoczenie prawne dla Twojej firmy.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin

Rozdzielność majątkowa w spółce z o.o.

Photo by Xiaolong Wong on Unsplash

Rozdzielność majątkowa pojawia się w rozmowach z Wami dość często. Jeśli prowadzicie już jakąś działalność lub planujecie ją otworzyć musicie chociaż przez chwilę zastanowić się nad tym tematem. I przy okazji odczarować negatywne konotacje związane z tematem tzw. „intercyzy”.

Co to jest intercyza?

Fachowo nazywa się tak majątkowy ustrój między małżonkami. Przekładając to na język ludzki to ustalony sposób podziału majątku między dwiema osobami. Nasze prawo jest trochę jak aplikacja na smartfona do muzyki. Opcja bezpłatna zakłada, że jeśli dwie osoby się pobierają, to ich majątek dzieli los małżonków. Dopiero wersja płatna pozwala oddzielić portfel jednego małżonka od drugiego.

W wersji podstawowej mamy ustrój wspólności majątkowej, zatem w momencie podpisania dokumentów podczas ślubu rozpoczynamy zarabianie pieniędzy nie do swojego portfela, ale WSPÓLNEGO sejfu. Warto podkreślić, że dotyczy to zysków przyszłych, nie zaś naszych oszczędności wypracowanych wcześniej lub mieszkania darowanego od rodziców 3 miesiące przed ślubem.

Intercyza natomiast pozwala nam wyłączyć opcję tworzenia wspólnego sejfu i pozostania przy swojej poprzedniej – kawalerskiej lub panieńskiej majątkowej swobodzie.

Dlaczego małżeńska wspólność majątkowa cieszy Twoich wierzycieli?

Mniej więcej z tego samego powodu, z jakiego przy dużym zainteresowaniu zakładami lotto zwiększa się pula wygranej. Im więcej osób uczestniczy w budowaniu majątku, tym większa szansa na skuteczną windykację. To samo tyczy się Twoich zobowiązań względem organów państwowych, a tutaj – jak dobrze wiemy – kreatywność urzędów w kwestionowaniu faktur, wysokości należnego podatku czy innych Twoich rzekomych uchybień jest nieograniczona.

Zakładając gorszy scenariusz Twoje niezapłacone zobowiązania pozbawią Cię środków do życia, mieszkania i dochodów pasywnych. W bardziej pozytywnym wymiarze – może być to czasowe, aż do sądowego rozwiązania sprawy (na ogół kilka lat). Jeśli racja jest po Twojej stronie to wspaniale, ale ciężko jest utrzymać rodzinę jeśli nie możesz normalnie zarabiać, bo wszelkie środki finansowe są systematycznie zajmowane przez komornika. Praca na czarno, abstrahując od kwestii legalności, też jest uciążliwa i nie cieszy się żadną ochroną Państwa.

Prowadzisz działalność? Zrób rozdzielność majątkową!

Rozdzielność majątkowa nie oznacza braku zaufania do siebie małżonków. Świadczy to o ich dojrzałości i umiejętnym zarządzaniu ryzykiem.

Często w rozmowach porównuję to do wykupienia ubezpieczenia turystycznego. Jedni mogą twierdzić, że to tak jakby z góry się zakładało, że na pewno złamię nogę przy schodzeniu ze szczytu, inni wolą mieć pewność, że po wypadku kolejnym naszym zmartwieniem nie będzie rachunek za wątpliwą przyjemność ewakuacji ratowniczym śmigłowcem i opiekę medyczną.

Jeśli nasza inwestycja w firmie się nie powiedzie, czy to ze względu na zbytnią brawurę, czy choćby sytuację losową (epidemie są świetnym przykładem), przy rozdzielności majątkowej część majątku rodzinnego nadal pozostanie nieruszona. Wierzcie mi lub nie, ale sama taka świadomość, że chociaż jeden z małżonków może czasowo utrzymać rodzinę ze swoich środków jest niesamowitą ulgą w takiej sytuacji.

Rozdzielność majątkowa a niższe zarobki drugiego małżonka

Część z Was nie wie jak przedstawić drugiemu małżonkowi propozycję zmiany ustroju majątkowego. Wasze obawy wynikają przede wszystkim z tego, że zdajecie sobie sprawę, iż Wasz małżonek zarabia zdecydowanie mniej niż Wy lub – co częste wśród kobiet – ich możliwości zarobkowe ze względu na okres macierzyństwa, urlopu wychowawczego itd są w perspektywie kilkuletniej niestety niższe. Czy można temu zaradzić?

Całe szczęście, jeśli chodzi o nasz upgradowany ustrój majątkowy małżeński możemy zastrzec, że małżonek, który w trakcie trwania małżeństwa miał mniejsze dochody, to pomimo rozdzielności i w razie rozwodu, może zażądać wyrównania majątku. Wygląda lepiej?

PODSUMOWANIE

Jeśli prowadzisz działalność, dla Twojej żony lub męża bezpieczniej będzie ustanowić rozdzielność, by nie odpowiadali swoim majątkiem za Twoje inwestycje.

Ustrój rozdzielności najłatwiej zrobić przed ślubem, ale pod pewnymi warunkami można to przeprowadzić również w trakcie trwania małżeństwa.

Intercyza to świadomy wybór opcji ubezpieczenia „od biznesu”, nie brak zaufania.

Rozdzielność/intercyza nie ma znaczenia dla dziedziczenia po zmarłym małżonku. Ona zabezpiecza majątek w trakcie trwania małżeństwa i na wypadek rozwodu.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – termin

Pozostały 3 dni na zgłoszenie Twojej Spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Masz czas do 13 lipca 2020 r., inaczej możesz liczyć się z karą nawet milion złotych.

Kogo wpisać do rejestru beneficjentów?

Co do zasady to wszystkie te osoby, które mają jakiś wpływ na spółkę, ale zależy to od podstawy wpisu. Taką podstawą jest funkcja lub posiadane udziały ewentualnie kontrola nad spółką.

Pamiętaj, że niekiedy jedna i ta sama osoba może być wpisana do rejestru podwójnie – czyli w dwóch rolach!

Kim jest reprezentant w CRBR?

To wszystkie te osoby, które reprezentują spółkę z wyłączeniem prokurenta. Zatem wpiszemy tutaj zarówno osoby wchodzące w skład zarządu jak i wspólników, którzy reprezentują spółkę (w spółkach osobowych).

Przykładowo: jeśli w spółce A sp. z o.o. w zarządzie zasiada Pan Jarosław, wówczas on będzie reprezentantem, którego należy wpisać do CRBR.

Kto ma bezpośrednie uprawnienia właścicielskie w CRBR?

Przede wszystkim ten, który posiada minimum 25% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników.

Przykład 1: brak uprzywilejowanych udziałów

Pan Jarosław ma 40 udziałów, Andrzej ma 20 udziałów i Mateusz ma 40 udziałów. Łącznie mamy 100 udziałów w spółce, brak udziałów uprzywilejowanych. Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie ma zatem Pan Jarosław oraz Pan Mateusz.

Przykład 2: uprzywilejowane udziały

Pan Jarosław ma 40 udziałów, Andrzej ma 20 udziałów uprzywilejowanych 1 do 2 głosów, Pan Mateusz ma 40 udziałów. Łącznie w spółce mamy 100 udziałów, 120 głosów. Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie ma zatem Pan Jarosław, Pan Andrzej i Pan Mateusz.

W niektórych spółkach część wspólników z racji szczególnych właściwości może dysponować większą liczbą głosów niż posiadanych udziałów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejdź do artykułu o uprzywilejowanych udziałach w spółce.

Kto ma pośrednie uprawnienia właścicielskie w CRBR?

Są to szczególnego rodzaju zależności pomiędzy osobami kontrolującymi spółkę. Przykładowo – spółki w których jednym ze wspólników jest inna spółka posiadająca udziały w dalszych podmiotach. Jeśli tego rodzaju uprawnienia mają wpływ na pierwszą spółkę (wnioskodawcę) wówczas należy to ujawnić to rejestrze.

Kto ma inne uprawnienia w CRBR?

Tu sytuacja się nieco komplikuje, gdyż trzeba uważnie prześledzić umowę spółki lub inne akty między wspólnikami, które ujawnią specyficzne uprawnienia konkretnej osoby. Dla ustalenia takiej osoby sugerujemy skorzystanie z pomocy prawnika, który będzie w stanie wskazać lub ustalić odpowiednią osobę.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że wpis do rejestru beneficjentów składamy wraz z oświadczeniem dotyczącym odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dlatego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, kogo rzeczywiście należy wpisać do rejestru zwróć się o pomoc do profesjonalisty.

Z uwagi na termin zgłoszeń do rejestru w najbliższy weekend 11-12 lipca pozostajemy pod telefonem. Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy kup teraz naszą konsultację dot. zgłoszenia do rejestru beneficjentów i wyślij sms z prośbą o kontakt. Oddzwonimy w ciągu 3 godzin.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin
1.500,00  (+VAT)

Upływ kadencji Zarządu lub Rady Nadzorczej to konieczność powołania tych organów na nowo. Podobnie rezygnacja, powołanie czy odwołanie członków organów wymaga zachowania procedury i wpisu do KRS.

680,00  (+VAT)

Każda spółka do 30 czerwca każdego roku musi zwołać ZZW. Czy wiesz, że pominięcie istotnych uchwał, ściśle związanych z sytuacją spółki, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną zarządu? Pozostaw to nam i zarządzaj bez ryzyka.

89,00  (+VAT)

Upewnij się, że żadne nieoczekiwane problemy Cię nie zaskoczą i zamów indywidualny raport z analizy umowy Twojej spółki. Poznaj mocne i słabe strony umowy. Przeanalizuj ryzyko i konsekwencje i sam podejmij decyzję, czy jesteś na nie gotowy.

Zgromadzenie wspólników przez internet

Photo by Daniel Korpai on Unsplash

Dzięki zmianie przepisów wprowadzoną jedną z tzw. ustaw covidowych, wspólnicy spółek z o.o. mają możliwość przeprowadzenia zgromadzenia na odległość. Jak zwołać i przeprowadzić zgromadzenie na odległość? Czy można przeprowadzić głosowanie przez Skype lub Whatsapp? O tym poniżej.

Zgromadzenie wspólników na Facebooku

Pojawiły się pytania o to, czy do przeprowadzenia zgromadzenia wystarczy jakikolwiek komunikator. Co do zasady odpowiedź jest twierdząca. Ustawa posługuje się pojęciem „środków komunikacji elektronicznej”, co oznacza, że będą to wszystkie aplikacje, urządzenia i komunikatory, które umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym. Dlatego jeśli masz życzenie – użyj Messengera, FaceTime, WhatsAppa, Signala czy jakiejkolwiek innej aplikacji, która umożliwia połączenie „na żywo”, jednak pamiętaj o jednym – dobierz taki środek kontaktu, który jest dostępny dla wspólników i – co ważniejsze – będzie w miarę prosty w obsłudze. Weź pod uwagę wiek i możliwości wspólników.

Dodatkową wskazówką może być także system zabezpieczeń. Jeśli oprócz podstawowego głosowania nad uchwałami przewidujesz, że wspólnicy będą podnosili inne istotne dla spółki tematy zastanów się, czy nie będzie zasadne użycie jakiegoś szyfrowanego połączenia.

Na rynku istnieją także wyspecjalizowane oprogramowania służące do przeprowadzania zgromadzeń. Jeśli chcesz zastosować takie rozwiązanie u siebie i sprawdzić, czy jest ono odpowiednie pomożemy Ci to zweryfikować.

Tajne głosowanie a zdalne zgromadzenie

Przy organizowaniu zwyczajnego zgromadzenia wspólników warto także przewidzieć w jaki sposób będą odbywały się tajne głosowania nad niektórymi uchwałami.

Rozwiązań jest kilka nawet jeśli do tego celu użyjesz któregokolwiek z komunikatorów, ale istotniejsze jest to, że wspólnicy powinni być poinformowani o sposobie składania głosów jeszcze przed samym zgromadzeniem. W tym celu samo zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia powinno zawierać szczegółowo przygotowany regulamin obejmujący wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia zgromadzenia.

Miejsce odbycia zgromadzenia: internet

Sprawdziliście już co macie w umowie spółki? Najczęściej miejscem zgromadzeń jest siedziba spółki, ale w niektórych spółkach mogą być wskazywane także inne warunki. Jak to pogodzić w przypadku, gdy trzech wspólników jest w 3 różnych częściach Polski i łączy się przez internet?

Miejscem zgromadzenia wspólników będzie najczęściej siedziba spółki.

Protokół zgromadzenia wspólników na odległość

Protokół powinien być sporządzony przez Przewodniczącego – czasami przy współudziale protokolanta. Zgromadzenie wspólników na odległość będzie wymagało dodatkowego opisania tego szczególnego trybu podejmowania uchwał, dlatego też na liście wspólników także nie znajdą się podpisy uczestników zgromadzenia. Nie stanowi to jednak przeszkody do zaprotokołowania głosowania nad uchwałami i złożenia takich uchwał w KRS.

Pamiętajmy jednak o konieczności zachowania wszystkich elementów zgromadzenia przeprowadzanego w trybie tradycyjnym – ustalenie prawidłowości zwołania, możliwości powzięcia ważnych uchwał, ustalenie obecnych wspólników, przyjęcia porządku obrad itd. O ile dobrze przygotujemy zawiadomienie o zwołaniu i zawrzemy wszystkie niezbędne elementy dla tej formy, samo przeprowadzenie nie powinno już nastręczać problemów.

Jeśli jednak potrzebujesz wsparcia przy organizacji zgromadzenia na odległość chętnie służymy naszą wiedzą i pomocą. Wystarczy, że pozostawisz nam wiadomość lub skontaktujesz się telefonicznie. Zadzwoń teraz, a przygotujemy dla Ciebie wszystkie formalności.

Prowadzenie firmy to zawsze wyzwanie. Nasza praca to zabezpieczenie Ciebie i Twojej działalności. Zadzwoń do nas i zacznijmy od dziś!

Jeśli wolisz - zostaw nam informację, kiedy chcesz porozmawiać - oddzwonimy!

Ustal termin
1.500,00  (+VAT)

Upływ kadencji Zarządu lub Rady Nadzorczej to konieczność powołania tych organów na nowo. Podobnie rezygnacja, powołanie czy odwołanie członków organów wymaga zachowania procedury i wpisu do KRS.

680,00  (+VAT)

Każda spółka do 30 czerwca każdego roku musi zwołać ZZW. Czy wiesz, że pominięcie istotnych uchwał, ściśle związanych z sytuacją spółki, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną zarządu? Pozostaw to nam i zarządzaj bez ryzyka.

89,00  (+VAT)

Upewnij się, że żadne nieoczekiwane problemy Cię nie zaskoczą i zamów indywidualny raport z analizy umowy Twojej spółki. Poznaj mocne i słabe strony umowy. Przeanalizuj ryzyko i konsekwencje i sam podejmij decyzję, czy jesteś na nie gotowy.

 

Nie pozwól, by cokolwiek zaskoczyło Ciebie i twój biznes,

zapisz sie do naszego newslettera -

Będziemy Cię informować o najważniejszych zmianach w prawie,

ciekawych rozwiązaniach i wpisach na blogu 

Ok, udało nam się połączyć. Do zobaczenia!

Coś nie wyszło, spróbuj ponownie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera, informacji dot. zmian w prawie, opracowań, jak i innej komunikacji marketingowej drogą elektroniczną. Informacje nie będą udostępniane innym podmiotom. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę wysyłając e-mail na adres dokumenty@krsdlafirm.pl w temacie wpisując "rezygnacja z subskrypcji". Więcej informacji znajduje się z naszej Polityce Prywatności.